งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิด
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 6. แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. วัตถุประสงค์ 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ 2. สมมุติฐานการวิจัย 6. แผนการจัดการเรียนรู้ 3. วิธีดำเนินการวิจัย 7. ชุดกิจกรรม 4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 8. ภาคผนวก ออก

3 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทดลองใช้ 1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

4 2. สมมติฐานการวิจัย 2.1 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

5 3.วิธีดำเนินการวิจัย 3.1 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 3.2 เครื่องมือที่ใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 3.3 ช่วงเวลาการทดลอง เดือนเมษายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

6 4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ของกิลฟอร์ด ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ของทอแรนซ์

7 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ ชื่อและประเภทของนวัตกรรม ชุดกิจกรรม เรื่องศิลปะกับคณิตศาสตร์ มีจำนวน 3 ชุด ชุดกิจกรรมที่1 เรขาคณิตเล่าเรื่อง ชุดกิจกรรมที่2 เส้นมีชีวิต ชุดกิจกรรมที่3 รูปภาพมหัศจรรย์

8 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 5.1 ใบกิจกรรมที่ 1 เรขาคณิตเล่าเรื่อง 5.2 ใบกิจกรรมที่ 2 เส้นมีชีวิต 5.3 ใบกิจกรรมที่ 3 รูปภาพมหัศจรรย์ 5.4 เกมเติมภาพให้สมบูรณ์

9 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
การวัดและประเมินผล - เกณฑ์การวัดผลประเมินผลชุดกิจกรรม 1-3

10 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
บทบาทผู้สอน/บทบาทผู้เรียน - บทบาทผู้สอน 1. ครูควรดูแลให้คำปรึกษานักเรียนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและคอยช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 2. ครูควรจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 3. ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด และทำกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และความคิดสร้างสรรค์

11 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
บทบาทผู้สอน/บทบาทผู้เรียน - บทบาทนักเรียน 1. นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 2. นักเรียนฝึกประเมินตนเอง และปรับปรุงผลงานอย่าง ต่อเนื่อง 3. นักเรียนควรทำกิจกรรมในชุดกิจกรรมแต่ละชุดให้ครบ ไม่ควรข้ามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้ได้รับความรู้และฝึกทักษะไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้

12 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)
ข้อควรระวัง/ข้อพึงระวัง 1. การจัดกิจกรรมควรคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุดกิจกรรม และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม

13 6. แผนการจัดการเรียนรู้
6. แผนการจัดการเรียนรู้

14 7. ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่1 เรขาคณิตเล่าเรื่อง
7. ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่1 เรขาคณิตเล่าเรื่อง ชุดกิจกรรมที่2 เส้นมีชีวิต ชุดกิจกรรมที่3 รูปภาพมหัศจรรย์

15 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
8. ภาคผนวก ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

16 กิจกรรมที่ 1

17 กิจกรรมที่ 1

18 กิจกรรมที่ 1 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรขาคณิตเล่าเรื่องได้ตามเกณฑ์ มีความคิดริเริ่ม คือ สามารถคิดได้แปลกใหม่ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

19 กิจกรรมที่ 1

20 กิจกรรมที่ 2

21 กิจกรรมที่ 2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เส้นมีชีวิตได้ตามเกณฑ์ มีความคิดริเริ่ม คือ สามารถคิดได้แปลกใหม่ และความคิดละเอียดลออ สามารถคิดคำตอบได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดให้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

22 กิจกรรมที่ 2

23 กิจกรรมที่ 3

24 กิจกรรมที่ 3

25 กิจกรรมที่ 3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรูปภาพมหัศจรรย์ ได้ตามเกณฑ์ มีความคิดละเอียดลออ สามารถคิดคำตอบได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดให้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

26 เกมเติมภาพให้สมบูรณ์

27 เกมเติมภาพให้สมบูรณ์

28 เกมเติมภาพให้สมบูรณ์

29

30

31 คณะผู้จัดทำ นางสาวแพรวนภา อินทร์นุช รหัส 57054060106
นางสาวแพรวนภา อินทร์นุช รหัส นางสาวเมทินี แป้นเงิน รหัส นางวลัยพร อารีย์ รหัส นางอมรรัตน์ ศรีตัมภวา รหัส หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google