งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ด้านการศึกษา -ระบบลงทะเบียนเรียน -ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน -การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม -บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

3 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข -การทำทะเบียนคนไข้,เก็บประวัติคนไข้ -การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ -การใช้เครื่องเอกซเรย์ตรวจหาโรค

4 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม -ระบบจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและและพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร -การผลิตและควบคุม เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ การควบคุมคุณภาพของสินค้า การส่งสินค้าตามใบสั่งสินค้า การเช็คสต็อก

5 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ด้านการเงินการธนาคาร -การฝากถอนเงิน -การโอนเงิน -บริการด้านสินเชื่อ -แลกเปลี่ยนเงินตรา -บริการข่าวสารของธนาคาร

6 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ด้านความมั่นคง -ใช้ควบคุมประสานงานวงจรสื่อสารทางทหาร -ทะเบียนประวัติอาชยากรรม -การสืบค้นข้อมูลเพื่อการสืบสวนคดีต่าง ๆ

7 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านคมนาคม -การจองตั๋วรถ -การเช็คอินของสายการบิน -การควบคุมไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์

8 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม -ใช้ในการออกแบบ หรือจำลองสภาวการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยการคำนวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง ตัวอย่างซอฟแวร์การเกิดแผ่นดินไหว

9 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.ด้านการพาณิชย์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาใช้ในด้านการพาณิชย์ เช่น การให้บริการชำระค่าสินค้าบริการ การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และการตรวจ สอบราคาสินค้าผ่านเครื่องอ่านราคาสินค้า

10 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -ระบบแลน (lan) เช่น การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ใช้อินเตอร์เน็ตในวงแลนเดียวกัน -เครือข่ายไร้สาย wireless LAN WiFi -GPS คลิปวีดีโอ GPS

12 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ด้านเทคโนโลยี ระบบทำงานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้เองจะเข้ามาแทนที่มากขึ้น เช่น ระบบแนะนำเส้นทางจราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาตำแหน่งของวัตถุ ระบบควบคุมความปลอดภัยภายในอาคาร ระบบทำงานอัตโนมัติเช่นนี้ อาจกลายเป็นระบบหลักในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ โดยเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์

14 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ด้านสังคม -การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น การพูดคุย การชื้อสินค้า การบริการต่าง -การทำงานผ่านเครือข่ายทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริง เช่น ห้องเรียนเสมือนจริง ห้องประชุมเสมือนจริง

15 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจ -สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งกระจายผ่านดาวดาวเทียม

16 ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม -ด้านธรรมชาติ -ขยะอิเล็กทรอนิกส์

17 แบบฝึกหัด 1.จงบอกประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ามีอะไรบ้าง ตอบเป็นข้อ ๆ 2.ระบบ 3G คืออะไร จงอธิบาย 3.จงวาดระบบเครือข่าย Lan ในห้องคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google