งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 หลักการทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 หลักการทำโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 หลักการทำโครงงาน
บทที่ 1 หลักการทำโครงงาน

2 บอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์ บอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

3 ความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงาน ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
หัวข้อ ความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทของโครงงาน ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

4 1. ความสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนจะหาหัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างผลงานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

5 ความสามารถที่เกิดจากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6 2. ประเภทของโครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการออกแบบ เริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการออกแบบ การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 1)โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล  ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชำกิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย  และสถานที่สำคัญของประเทศไทย เป็นต้น 2)โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น

7 2. ประเภทของโครงงาน (ต่อ)
3)โครงงานทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จำลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็นต้น 4)โครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย เป็นต้น 5)โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

8 3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
การจัดการโครงงานคอมพิวเตอร์ ถือเป็นกระบวนการ ในการทำโครงงานที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.    การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 2.    การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3.    การจัดทำข้อเสนอโครงงาน 4.    การพัฒนาโครงงาน 5.    การเขียนรายงานโครงงาน 6.    การนำเสนอและแสดงโครงงาน

9 โครงงานคอมพิวเตอร์คืออะไร E-learning เป็นโครงงานประเภทใด
ตอบคำถามต่อไปนี้ โครงงานคอมพิวเตอร์คืออะไร E-learning เป็นโครงงานประเภทใด ขั้นตอนใดของการพัฒนาโครงงานเป็นการลงมือทำชิ้นงาน รวบรวมไปส่งที่โต๊ะครู ห้องวิชาการ

10 ให้นักเรียนแก้ไขประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ผลจากการทดลองตามความสนใจของครู การคิดมี 3 ระดับ คือ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ “ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการจุดระเบิด” เป็นโครงงานประเภทสื่อเพื่อการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 หลักการทำโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google