งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานตามแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

2 ประเภทของโครงงาน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1.โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่ต้องทำการทดลอง การดำเนินงานประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการทดลอง การแปรผล และสรุปผลการทดลอง 2.โครงงานประเภทสำรวจ เป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหล่งความรู้ต่างๆแล้วนำข้อมูลนั้นมา จำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างมีระบบ 3.โครงงานประเภททฤษฏี เป็นโครงงานที่เสนอแนวคิดหรือทฤษฏีใหม่ๆโดยตั้งข้อตกลงหรือกติกาขึ้นมา แล้วเสนอหลักการ หรือแนวคิดที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อน ซึ่งผู้จัดทำโครงงานจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี 4.โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานประดิษฐ์หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์ ในการทำงาน อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม

3 ขั้นตอนการจัดทำโครงงานมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.เลือกเรื่องที่น่าสนใจ 2.ศึกษาค้นคว้า 3.เข้าสู่การวางแผนก่อน 4.ทำตามขั้นตอน 5.เขียนรายงาน 6.นำเสนองาน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่จะศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google