งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ Design

2 การออกแบบ Design การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์อย่างมีหลักการและเหตุผล ทำให้งานมีคุณค่า เป็นที่พึงพอใจของมนุษย์ โดยการสร้างให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดใจ

3 การออกแบบ (design) การออกแบบ
เป็น การจัดองค์ประกอบของหลายสิ่งสร้างสรรค์ให้มีความสัมพันกัน เป็น การสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างหนึ่งของมนุษย์ชาติ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการที่ควบคู่กันมากับมนุษย์ เป็น กระบวนการพัฒนาปรับปรุงส่ิงต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง ระบบ เป็น กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม

4

5

6

7

8

9 การออกแบบ (design)ต่างกับศิลปะ (arts) อย่างไร
ศิลปะคือ การแสดงออกจากจินตนาการ อารมณ์ เพื่อสื่อความหมายบางอย่าง เช่น ความสุข ความเศร้า ความตื่นเต้น หรือความกลัว เป็นต้น ศิลปะนั้นจะสื่อความหมายให้ตรงตามที่ศิลปินต้องการมากเท่าไหร่ ขึ้นนกับความสามารถของศิลปินนั้นเอง ต่างกับงานออกแบบ ที่จะต้องมีการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย (function)

10 ประเภทของศิลปะ ประเภทของศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1. วิจิตรศิลป์ (fine arts) 2. ประยุกต์ศิลป์ (appiled arts)

11 วิจิตรศิลป์ 1. วิจิตรศิลป์ (fine arts) มี 3 สาขา 1.1 ทัศนศิลป์ (visual arts) คืองานที่สือให้ตามองเห็น ภาพวาดต่างๆ จากมือหรือจากคอมพิวเตอร์ ก็ได้

12

13 วิจิตรศิลป์ 1.2 โสตศิลป์ (audio arts) คือ สื่อการรับรู้จากการได้ยิน เช่น ดนตรี เสียงต่างๆ งานจำพวก sound effects

14

15 วิจิตรศิลป์ 1.3 โสตทัศนศิลป์ (audio visual arts) คือ งานที่สื่อให้ตามองเห็นและหูได้ยิน โดยใช้เทคโนโลยี เช่น ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ มัลติมีเดีย

16 ประยุกต์ศิลป์ 2. ประยุกต์ศิลป์ (applied arts) มี 2 สาขา 2.1 สถาปัตยกรรม (architecture) คืองานที่ต่อสนองความต้องการของมนุษย์ ประกอบด้วยรูปทรงที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นการออกแบบอาคาร

17

18 ประยุกต์ศิลป์ 2.2 ออกแบบอุตสาหกรรม (industrial design) คืองานออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยเกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม เช่น เตาไมโครเวฟ โทรศัพท์ ไอพอดไอแพด ไอคอกไอแคก เป็นต้น

19

20 การออกแบบกราฟฟิค การออกแบบกราฟฟิคหมายถึงการแก้ปัญหาบนระนาบสองมิติ เป็นการส่งสารข้อความบางอย่างไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัด เช่น การเงิน จิตวิทยา ปัญหาทางเทคนิค เป็นต้น

21 นักออกแบบกราฟฟิคในปัจจุบันมีขอบเขตงานเกี่ยวข้องกับสื่อหลายแขนงโดยเฉพาะสื่อที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็น เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เกม เสื้อผ้า สัญลักษณ์ในอาคาร รวมถึงรูปแบบสัญลักษณ์บนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

22

23

24

25

26 งาน ส่ง..... โดยเขียนหัวเรื่อง ดังนี้
ให้นิสิตทำการออกแบบป้ายโฆษณา ของสาขาวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทำด้วย Photoshop แล้วส่งมาที่ mail gmail.com โดยเขียนหัวเรื่อง ดังนี้ D2_รหัสนิสิต “งานออกแบบ”


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google