งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร ในรายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีวิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ผู้สอนจึงคิดวิธีการจัดการเรียนการสอนลักษณะใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ หน่วยที่ 3 การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต้องฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญเป็นหลัก จึงได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบดังกล่าว มาช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ที่มีต่อการใช้แบบฝึกปฏิบัติ

4 ระเบียบวิธีวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 จำนวน 106 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 28 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร ตัวแปรตาม 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 1. ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร จำนวน 2 ข้อ ก่อนใช้แบบฝึกปฏิบัติ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 2. นำนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยนักเรียน เรียนด้วยตนเอง ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จนจบเนื้อหา 3. เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ต่อไป 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและ การตกแต่งเอกสาร วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แล้วให้ผู้เรียนทำแบบวัดความพึงพอใจ

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 28 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 86.07 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google