งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจำหลักสูตร 1. รองศาสตราจารย์เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: นิวเคลียร์เทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช Doctor of Philosophy : Physics 3. รองศาสตราจารย์ จินตนา เหล่าไพบูลย์ 4. ดร.วรศักดิ์ สุขบท Doctor of Philosophy: Physics 5. ดร.สุทธินาถ หนูทองแก้ว วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต: ฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาควิชาฟิสิกส์จัดการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการตอบสนองกับความต้องการกำลังคนด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพชั้นสูง ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย เช่น เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคชั่น เครื่องอะตอมมิคฟอร์ซไมโครสโคป ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแก้ว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น ส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติทดลอง โดยปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม เวลา 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา) จุดเด่นสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ มุ่งเน้นงานทางด้านการ วิเคราะห์ ตรวจสอบ (DT และ NDT) ศึกษาโดยใช้เครื่องมือระดับสูง พลังงาน เป็นสายงานที่กำลังมีความ ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ เป็นพลังงานหลัก และพลังงาน ทางเลือกต่างๆ อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Electronic controller) มุ่งเน้นให้มีความสามารถ สร้างและควบคุมสิ่งต่างๆ ให้เป็น ระบบอัตโนมัติได้ ซึ่งจะตอบสนองต่อ อุตสาหกรรมในปัจจุบันเป็นอย่างดี อาชีพหรือสายงานที่รองรับ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาโรงงาน อุตสาหกรรม/อิเล็กทรอนิกส์ นักควบคุมคุณภาพ (QC) หรือ นักวิเคราะห์คุณภาพ (QA)/วิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลและ บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และ อุตสาหกรรม นักฟิสิกส์อุตสาหกรรม/นักฟิสิกส์ ประยุกต์ ในองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาชีพ กลุ่มวิจัย ศูนย์ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีแก้ว (GTEC) วัสดุเซรามิกส์ และแก้วสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุพลังงาน และนาโนเทคโนโลยี การจำลองและการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ แม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร : วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า หลักสูตร : 4 ปี (หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต) จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี : 50 คน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google