งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิประชาชนในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย โดยการกำหนด มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุน ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ ตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิประชาชนในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย โดยการกำหนด มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุน ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ ตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิประชาชนในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย โดยการกำหนด มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุน ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ ตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ มั่นคงในการดำรงชีวิต มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุบนพื้นฐานความ รับผิดชอบร่วมกัน - พัฒนามาตรการ กลไก และ นวัตกรรม ในการส่งเสริม สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ กลุ่มเป้าหมาย - บูรณาการการมีส่วนร่วมและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี เครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มี คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงใน การดำรงชีวิต - พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีด ความสามารถบุคลากร ของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ - กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง - ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ - โปร่งใสตรวจสอบได้ - ไม่เลือกปฎิบัติ - มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ สท. ปี พ. ศ.2559

2 ( ร่าง ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ. ศ.2559 การ เสริมสร้าง พลัง เครือข่ายให้ มีส่วนร่วมใน การพัฒนา การพัฒนา ศักยภาพ และสร้าง ภูมิคุ้มกัน เด็กและ เยาวชน การพัฒนา ศักยภาพและ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส การ เสริมสร้าง ความมั่นคง ทางสังคม ของผู้สูงอายุ การเสริมสร้าง พัฒนามาตรการ และพัฒนา ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรองรับการ เป็นประชาคม อาเซียน ยกระดับ สมรรถนะ องค์กรตาม หลัก ธรรมาภิบาล เครือข่ายมี ศักยภาพและ มีส่วนร่วมใน การพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และ เยาวชนมี ภูมิคุ้มกันและ มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ พัฒนาและ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุได้รับการ ส่งเสริมศักยภาพ ให้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคม และได้รับการ คุ้มครองให้เข้าถึง บริการและ สวัสดิการสังคมที่ มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพ พร้อมรับการ เป็นประชาคม อาเซียน องค์กรมีระบบ การบริหาร จัดการที่ดี 1. จำนวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาเครือข่าย 2. จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน การดำเนินงาน ด้านกลุ่มเป้าหมาย 3. ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 1. จำนวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 3. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันและมี คุณภาพ 1. จำนวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้และ นวัตกรรมในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 2. จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสิทธิ 1. จำนวนมาตรการ / กลไกและนวัตกรรมในการ ส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุ 2. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 3. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิ 1. จำนวนมาตรการ กลไก องค์ความรู้ และ นวัตกรรมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายพร้อมรับการ เป็นประชาคมอาเซียน 2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การใน มิติ 10 ด้าน ยุทธศาสต ร์ เป้าประสง ค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา คนตลอด ช่วงชีวิต กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ คุ้มครองและ พัฒนาตลอด ช่วงชีวิต 1. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กที่นำมาตรฐานศูนย์เด็ก เล็กแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในยกระดับ คุณภาพการบริการ 2. จำนวนจังหวัดที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดภายในปี พ. ศ. 2559 3. ร้อยละของท้องถิ่นที่มีรูปแบบการพัฒนาทักษะ การดำรงชีวิต และระบบการคุ้มครองเด็ก 4. ร้อยละของสภาเด็กและเยาวชนมีการขับเคลื่อน การดำเนินกิจกรรมที่ได้ตามมาตรฐานสภาเด็กและ เยาวชน 5. ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีทักษะการดำเนิน ชีวิตและได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย ทำงาน 6. ร้อยละของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุมีการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง ที่กำหนด 7. ร้อยละของ อปท. ที่มีการดำเนินงานตามระบบ การดูแลระยะยาวที่ได้ตามกรอบแนวทางที่กำหนด

3


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิประชาชนในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย โดยการกำหนด มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุน ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ ตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google