งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ในบริบท กรมอนามัย

1 เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น สร้างเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 1. การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

2 กรอบการนำเสนอ สถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 11
ผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของเขต 11 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
สถานการณ์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

4 อัตราส่วนการตายมารดา<15ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
กลุ่มทารกในครรภ์และมารดา อัตราต่อแสน ประชากร อัตราส่วนการตายมารดา<15ต่อการเกิดมีชีพแสนคน สถานการณ์ปี 2558 เขต11 แนวโน้มเขต 29.6 เพิ่มขึ้นจากปี 55 ,56 และ 57 ปี 55 = 4.7 ปี 56 = ปี 57 = 15.23

5 ร้อยละการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ (ไม่เกิน 0.65)
กลุ่มทารกในครรภ์และมารดา ร้อยละการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ (ไม่เกิน 0.65)

6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง15-19ปี ไม่เกิน 50 ต่อ ปชก.หญิง15-19 ปี พันคน
สถานการณ์ปี 2557 เขต11 ประเทศ แนวโน้มเขต 55.2 51.2 ลดลง ข้อเท็จจริง - เป็นข้อมูลรายงานการคลอดมีชีพจากสถาน บริการสาธารณสุขปี2556 - ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังการแท้งในปท. ปี 2556 โดยกรมอนามัย : ร้อยละ มีสถานภาพนักเรียน/ นักศึกษา ร้อยละ29 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 60.5 อายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 5.4 เป็นผู้ทำแท้งซ้ำที่มีอายุ 15-19 ปี พ.ศ

7 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10)
สถานการณ์ปี 2558 เขต11 แนวโน้มเขต 9.1 ลดลง ข้อเท็จจริง - เป็นข้อมูลรายงานจากการชั่งน้ำหนัก-วัด ส่วนสูงของครูประถมฯ - ใช้เกณฑ์มาตรฐานภาวะการเจริญเติบโต กรมอนามัยปี 2544 - ข้อมูลการสำรวจโดยกรมอนามัยปี2557 - เด็กอ้วน ร้อยละ 17 - เด็กทีมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่าง สมส่วน ร้อยละ 61.3 พ.ศ

8 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10)

9 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10)

10 สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

11 สถานการณ์ด้านน้ำ คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลมีคุณภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น แหล่งน้ำผิวดิน พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Fecal Coliform แหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล เกิดการปนเปื้อนสารโลหะหนักบางชนิด

12 สถานการณ์ด้านน้ำ คุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค มากกว่าร้อยละ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ำจากตู้หยอดเหรียญ และ น้ำบรรจุขวดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70

13 สถานการณ์ด้านมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555
ปริมาณมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตันต่อวัน พ.ศ. ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2555

14 สถานการณ์ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
การมีและใช้ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2555 ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556

15 ผลกระทบ จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

16 ผลกระทบด้านสุขภาพ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำโรคชายแดน
ระบบบริการสุขภาพ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ /ผู้อยู่เขตเมือง Culture & Social

17 ผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเดินทางที่ไร้พรมแดน รูปแบบการบริโภคนิยมของประชากร ภาวะภัยพิบัติของภูมิภาคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

18 การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

19 การเตรียมความพร้อม ของเขต 11

20 ประเด็นท้าทายของด้านส่งเสริมสุขภาพ ของเขต 11
วัยเรียน อ้วน ฟันผุ ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง ฟันใช้เคี้ยวอาหาร การดูแล วัยรุ่น/เจริญพันธ์ -ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วัยทำงาน พฤติกรรมสุขภาพ แม่และเด็ก - ลดการตายของมารดาและทารก - ลดการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก - ลด LBW โดยมีมียุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้กระทรวงและหน่วยงานต่าง จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์

21 แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาคมอาเซียน 2. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมอนามัย/ภาคีเครือข่าย 3. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 4. การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ 5. การพัฒนาองค์ความรู้ ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและปัญหาสำคัญภายใต้กรอบอาเซียน 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 7. การพัฒนาแกนนำในการดำเนินงานทางวิชาการและการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นเฉพาะ

22 แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน 2.1 การพัฒนาต้นแบบด้านการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 2.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อเป็น ต้นแบบในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.3 พัฒนาต้นแบบด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยใช้การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ 2.4 การจัดทำหลักสูตรและจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้าน HIA ในกลุ่มประเทศอาเซียน

23


ดาวน์โหลด ppt เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google