งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
16 กันยายน 2557

2 เส้นทางเดินยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
เศรษฐ กิจ ผลผลิตต่อการ พัฒนาประเทศ ความมั่นคง/ลด เหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อม กระบวนการ บริหารจัดการ ภายใน ประสิทธิ ผล การ พัฒนา องค์กร ประสิทธิ ภาพ คุณภาพ ประเทศไทยพร้อมรับอาเซียน ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ สังค ม เพิ่มรายได้/ แข่งขัน พัฒนาบริการสุขภาพรองรับอาเซียน พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร/โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟู ถ่ายทอด/สื่อสาร สารสนเทศสุขภาพ พัฒนา องค์ความรู้ ผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ผลิต/พัฒนาบุคลากร ผู้ติดยา เสพติด กลุ่มวัย ชาย แดนใต้ พัฒนาห้องปฏิบัติการ ส่งต่อฉุกเฉิน

3 ผังความเชื่อมโยงผลผลิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เศรษฐกิจ/ เพิ่มรายได้ ผลผลิตต่อ การพัฒนา ประเทศ ความมั่นคง สิ่งแวด ล้อม ลดเหลื่อม ล้ำ กระบวนการบริหาร จัดการภายใน ประสิทธิผ ล การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภา พ คุณภาพ โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง พัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท สังคม

4 ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงแผน
แผน ฯ11 นโยบายรัฐบาล นโยบาย รมต. พ.ร.บ. งบประมาณ เขตสุขภาพ

5 ส่วนที่ 2 รายละเอียดการดำเนินงาน
ปัญหา มาตร การ เป้า หมาย การวัดผล โครงการ กิจกรรม งบ ประมาณ หน่วย งาน

6 นิยามศัพท์ * ปัญหา : ระบุปัญหาสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีข้อมูลสนับสนุนเด่นชัด(baseline data) * มาตรการ : ระบุวิธีการสำคัญ ในการแก้ไขปัญหา ที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนหรือมีการระดมสมองผู้ปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนว่า ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ * เป้าหมาย : ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน(target) ที่ต้องการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สะท้อนประสิทธิผลของมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว

7 นิยามศัพท์ (ต่อ) * การวัด : แสดงวิธีการวัดผลในการดำเนินงานตามการ ซึ่งอาจมีหลายวิธี เช่น การสำรวจ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การใช้ข้อมูลงานวิจัย การใช้ข้อมูล จากรายงานแฟ้มต่างๆ เป็นต้น * โครงการ/กิจกรรม : รายละเอียดการดำเนินงานที่จะปฏิบัติให้มาตรการบรรลุวัตถุประสงค์ อาจประกอบด้วยหลายกิจกรรม ทั้งนี้หากเป็นกิจกรรมใหญ่ระดับชาติ เขต สามารถระบุเป็นชื่อกิจกรรมได้ * งบประมาณ : ระบุรายโครงการ หน่วยบาท * หน่วยงาน : ระบุหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อสามารถกำกับ ติดตาม ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ

8 ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ) งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นโยบายรัฐบาล ข้อ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ ยุทธศาสตร์บูรณาการ ประเด็น ข้อ ภารกิจพื้นฐาน (บทบาทภารกิจของหน่วยงาน) ระบุ หน่วยงาน ลำดับ โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จำนวน ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ) งบประมาณรวม (บาท) งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 2 3 4 5 6 7 8

9 ปัญหาอุปสรรค 1. 2. 3. 4. 5.

10 กำหนดส่งแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2558 * กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ * โทรศัพท์ * โทรสาร *


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google