งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ ลดการใช้พลังงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ ลดการใช้พลังงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ ลดการใช้พลังงานของ องค์กร พัฒนาขีดสมรรถนะของ บุคลากรและองค์กร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติหน้าที่ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประสบภัย และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิง วิชาการและ เชิงปฏิบัติ การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายในการพัฒนา ข้าราชการและลูกจ้าง องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน เพื่อการบริหารจัดการสาธารณภัย 3. ฝึกอบรมและสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติแก่ บุคลากรขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัครและประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม ความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย 4. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. พัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการสื่อการเรียนการสอน คู่มือ ตำรา และวิชาการด้านการจัดการ สาธารณภัย 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มประสิทธิภาพ การฝึกอบรม

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพการ ฝึกอบรม 1) ร้อยละของหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ได้รับการ ประเมินผลความรู้ ร้อยละ 75 30 2) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 2) ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 30 3) ลดการใช้พลังงานของ องค์กร 3) ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน 20 1) ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำความ สะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสง สว่างแบบประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 4) พัฒนาขีดสมรรถนะของ บุคลากรและองค์กร 4) ระดับความสำเร็จของ แผนการจัดการความรู้เพื่อการ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ระดับ 20


ดาวน์โหลด ppt มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการมีความพึง พอใจ ลดการใช้พลังงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google