งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 4. บูรณาการความ ร่วมมือเครือข่าย อาสาสมัครและ อปท. ในพื้นที่เพื่อ การปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 4. บูรณาการความ ร่วมมือเครือข่าย อาสาสมัครและ อปท. ในพื้นที่เพื่อ การปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 4. บูรณาการความ ร่วมมือเครือข่าย อาสาสมัครและ อปท. ในพื้นที่เพื่อ การปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธาณภัย 5. เตรียมความ พร้อมด้านวัสดุ ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์กู้ภัย 3. เพิ่มขีด ความสามารถใน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยในพื้นที่ 1. ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย 2. พัฒนาความรู้ สร้าง ความตระหนักและ จิตสำนึกให้กับประชาชน แผนที่กลยุทธ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 6. ประสิทธิภาพ ของการใช้ พลังงาน

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 1-12 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) ประชาชนในพื้นที่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินจากสาธารณ ภัย 1) ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้ การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยที่ผู้ประสบภัยร้องขอ ร้อยละ 80 15 2) พัฒนาความรู้สร้าง ความตระหนักและ จิตสำนึกให้กับ ประชาชน 2) จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมให้มี ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 1,400 คน 15 3) เพิ่มขีด ความสามารถในการ ปฏิบัติการด้านสาธารณ ภัยในพื้นที่ 3) ระดับความสำเร็จของการ จัดทำแผนและ ฝึกซ้อม แผนตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยของ ศูนย์ / เขต 5 ระดับ 20

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 1-12 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4) บูรณาการความ ร่วมมือ อาสาสมัครและ อปท. ในพื้นที่ เพื่อการ ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 4) ร้อยละของจำนวนเครือข่าย อาสาสมัครที่ เพิ่มขึ้นใน พื้นที่ ร้อยละ 1.7 - 2.0 ของ ประชากร 15 5) เตรียมความพร้อม ด้านวัสดุ ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ กู้ภัย 5) ร้อยละของการให้การ สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์กู้ภัยของศูนย์ / เขตเทียบ กับ ที่ร้องขอ ร้อยละ 80 15 6) ประสิทธิภาพของ การใช้พลังงาน 6) ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน 20 6.1) ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 1-12 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 6.2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำความ สะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 6.3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสง สว่างแบบประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 4. บูรณาการความ ร่วมมือเครือข่าย อาสาสมัครและ อปท. ในพื้นที่เพื่อ การปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google