งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส., ศูนย์ส่งเสริมวิชาการที่ ๑๐ เชียงใหม่,อบจ.เชียงใหม่

2 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ตำบลข่วงเปา ( ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐) ระยะเวลาดำเนินการ การประสานการดำเนินการร่วมกับพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รวม ๑๔ ตำบลแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

3 การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุตำบลข่วงเปา แผนพัฒนาสามปี
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ทุกวัย ส่งเสริมเครือข่ายให้เข็มแข็ง การสร้างความร่วมมือกับภาคี การส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

4 ดูแลอย่างญาติมิตร เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ดูแลอย่างญาติมิตร เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หน่วยงานสนับสนุน สสส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google