งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ เพื่อการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาวสุภา ปิยะโกศล วิทยาลัยเทคโนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ LANNA POLYTECNIC CHIANGMAI TECNOLOGICAL COLLAGE - หน้า 1-

2 ปัญหาการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
นักศึกษาคธ ไม่มีพื้นฐานในการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปมาก่อนจึงเรียนไม่ทัน และต้องใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหาค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษา คธ.4101 ที่เรียนในห้องเดียวกัน - หน้า 1-

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ในการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา คธ. 4501 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา คธ.4501 - หน้า 1-

4 สาระสำคัญ ตัวแปรตาม กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น - หน้า 1-
นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ตัวแปรต้น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ - หน้า 1-

5 สาระสำคัญ(ต่อ) ประชากร
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา คธ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 13 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - หน้า 1-

6 สรุปผลการวิจัย - หน้า 1-
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.53/81.81 ในระดับ มากที่สุด 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.64 3. นักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด - หน้า 1-

7 ประโยชน์ที่ได้รับ - หน้า 1-
1. ได้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2. เพื่อใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ในการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา - หน้า 1-


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google