งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา

2 จากการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับ นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ ผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ กำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย ดังนี้  มีการนำสื่อและอุปกรณ์ประกอบการ สอนได้ครบหรือไม่ ?  สื่อที่ประกอบการสอนมีความน่าสนใจ หรือไม่ ?  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่ ใช้แต่ละครั้งหรือไม่ ?  กิจกรรมการสอนมีลักษณะเป็น อย่างไร ?  เครื่องมือวัดที่ใช้ในการดำเนินงานมี มาตรฐานในระดับใด ?

3 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี - โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ต่อการ สอนของอาจารย์ในด้านความรู้ ความสามารถ ด้านการถ่ายทอดเนื้อหา และด้านการวัดผล 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ ผู้สอน ในสาขาต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยเปิดทำการ สอน

4 ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนักศึกษา จำแนกตามสาขา / ระดับชั้น สาขาจำนวนคนร้อยละยานยนต์28016.09 ไฟฟ้า1206.89 อิเล็กทรอนิกส์26014.94 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 1408.05 ก่อสร้าง603.44 สถาปัตยกรรม603.44 พาณิชยกรรม1709.77 ท่องเที่ยว402.30 สามัญ46026.64 พื้นฐาน1508.62 รวม1,740100.00

5 ตารางที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ รายการS.D.การแม่นยำในเนื้อหา4.250.20 การถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี4.250.20 มีการนำสื่อและอุปกรณ์ประกอบการ สอน 4.020.17 มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการ สอน 4.330.22 มีความรู้ในสาขาที่สอน4.450.22 เฉลี่ยรวม4.260.21 1 2 3

6 ตารางที่ 3 ด้านการถ่ายทอดเนื้อหา รายการS.D.การนำเข้าสู่บทเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา4.250.20 มีบุคลิกภาพ ความชัดเจนในการพูด 4.270.21 มีการอธิบายโดยยกตัวอย่าง4.320.22 มีการอธิบายโดยขยายความ4.230.20 ใช้สื่อประกอบการสอน4.040.17 กิจกรรมเหมาะสมกับเวลา4.090.18 การควบคุมชั้นเรียน4.200.20 การเรียกชื่อเวลาสอน4.260.22 กิจกรรมการสอนน่าสนใจ4.170.19 สามารถปรับพฤติกรรมศิษย์ขณะสอนได้ ดี 4.200.20 เฉลี่ยรวม4.200.20 3 1 2

7 ตารางที่ 4 ด้านการวัดผล รายการS.D.การให้นักศึกษาปฏิบัติจริง4.380.24 เครื่องมือวัดมีมาตรฐาน4.120.18 ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล4.170.19 นักศึกษาแสดงความคิดเห็น4.120.18 การทำแบบฝึกหัด4.380.24 เฉลี่ยรวม4.230.21 1 1 2 3 3

8 จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 45.86% ของนักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถสรุปความพึงพอใจของ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่มีต่ออาจารย์ ผู้สอนตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในภาพรวม 3 ด้าน ได้ดังนี้ ด้านความรู้ความสามารถ ค่าเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดี ด้าน การถ่ายทอดเนื้อหา ค่าเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับดี ด้าน การวัดผล ค่าเท่ากับ 4.23 อยู่ ในระดับดี


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ต่ออาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็น ของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google