งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ใช้ชุดฝึกปฏิบัติในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ใช้ชุดฝึกปฏิบัติในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ใช้ชุดฝึกปฏิบัติในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวน้องรัก ดวงนิล สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ชื่อผู้วิจัย นางสาวน้องรัก ดวงนิล สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

2 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 10 คน ไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ เนื่องจาก 1. ไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไร เป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ เจ้าของ 2. ไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ “ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ” ได้

3 เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติก่อนฝึกและหลังฝึก ปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ”

4 ตารางที่ 1 ตารางที่ 1 แสดง คะแนน ก่อนและ หลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” รายก าร คะแน น (200) 12345678910 คะแ นน ก่อน เรียน 859768107121088 คะแ นน หลัง เรียน 16515161518161419181618

5 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อน และหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” รายการคะแนน รวม คะแนนก่อน เรียน ( 20 ) 858.50 คะแนนหลัง เรียน ( 20 ) 16516.50

6 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียน ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนก่อน เรียน มีคะแนนรวม 85 คะแนน มี ค่าเฉลี่ย 8.50 คะแนนหลังเรียน มี คะแนนรวมทั้งหมด 165 คะแนน มี ค่าเฉลี่ย 16.50 จะเห็นได้ว่าคะแนน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าคะแนนก่อน เรียน

7 ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจากผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก ทักษะในการทำแบบฝึกปฏิบัติถึง 5 ชุด เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จากการที่ผู้เรียนมีผลการทำแบบ ฝึกปฏิบัติรวม 5 ชุด ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีอาจเนื่องจากผู้เรียนมีทักษะและเกิด ความชำนาญมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้ ด้วยตนเองรู้จักคิดวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ใช้ชุดฝึกปฏิบัติในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google