งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย สิตานันท์ ธีรศาสตร์ศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย สิตานันท์ ธีรศาสตร์ศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย สิตานันท์ ธีรศาสตร์ศิลป์
วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อ Power Point ประกอบการใช้ทักษะกระบวนการทำงาน รายวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ ของผู้เรียนระดับชั้นปวช. 2/8 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 ชื่อผู้วิจัย สิตานันท์ ธีรศาสตร์ศิลป์

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการพิมพ์ จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/8 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 14 คน พิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ แบบ Semi Block Style ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง สวยงาม ตามแบบฟอร์ม

3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบฝึกทักษะปฏิบัติการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบ Semi Block Style จำนวน 3 ชุด 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานปฏิบัติการพิมพ์ของนักศึกษา 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบ Semi Block Style จำนวน 1 ฉบับ

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผลการฝึกปฏิบัติการพิมพ์ จดหมายธุรกิจต่างประเทศ แบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ จากผลการบันทึก การสังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานปฏิบัติการพิมพ์ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ พอใช้ ดี ดีมาก สถิติที่ใช้โดย การหาค่าเฉลี่ย 3. จากการทำแบบทดสอบวัดทักษะการพิมพ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

5 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 แสดงคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์ รวม 3 ชุด ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช 2/8

6 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากการทำแบบฝึกทักษะการพิมพ์จดหมายธุรกิจ
ต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์รวม ชุด ของนักเรียนระดับชั้น ปวช 2/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 14 คน

7 ตารางที่ 3 แสดงคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทักษะการพิมพ์ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/8

8 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการพิมพ์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/8 จำนวน 14 คน

9 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการสังเกตพฤติกรรมกระบวนการ ทำงานปฏิบัติการพิมพ์ของนักเรียนระดับ ชั้นปวช. 2/ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 14 คน

10 อภิปรายผล 1. จากการที่ผู้เรียนระดับ ปวช. 2/8 มีพฤติกรรมกระบวนการทำงานปฏิบัติการพิมพ์อยู่ในระดับพอใช้ อาจเนื่องมาจากส่วนหนึ่งผู้เรียนไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็น หรือร่วมวางแผน แต่ก็ยังแสดงความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 2. จากการที่ผู้เรียนมีทักษะในการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบ Semi Block Style ด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านทั้ง 3 ชุด อาจเนื่องมาจากที่ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะปฏิบัติการพิมพ์ตามขั้นตอนซ้ำๆ เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและรวมทั้งผู้สอนได้คอยชี้แนะเมื่อมีปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการฝึกทักษะ ชุดที่ 3 คะแนนลดลง สาเหตุเพราะผู้เรียนพึ่งเริ่มพิมพ์ตามตัวอย่างไปแค่หนึ่งครั้ง ยังไม่มีทักษะและยังไม่แม่นยำในเรื่องของแบบฟอร์ม ดังจะสังเกตได้จากคะแนนของผู้เรียนเลขที่ 11 และ 12 ซึ่งเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถในการรับข้อมูลได้ช้ากว่าเพื่อนมากและมักขาดเรียน ในบางครั้งต้องอธิบายเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว หรือใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน จึงจะเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งก็ใช้เวลาในการปฏิบัตินานก็เพื่อนร่วมชั้นคนอื่น ๆ ดังนั้นควรจะเพิ่มระยะเวลา และชุดฝึกทักษะให้มากกว่านี้


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย สิตานันท์ ธีรศาสตร์ศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google