งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร
การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Development of Web-Based Training on Using Registration Processing and Curriculum System for Academic Support Staff of Pathumwan Institute of Technology. ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวสุทธวรรณ บุญราศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สำหรับพนักงานสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3. ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม

3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
INPUT เว็บฝึกอบรม ระบบงานทะเบียนฯ พนักงานสายสนับสนุน การพัฒนา โดยรูปแบบการเรียนการสอน (A : Analysis) (D : Design) (D : Development) (I : Implementation) (E : Evaluation PROCRESS OUTPUT การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร OUTcome ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม ความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม

4 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พนักงานสายสนับสนุนจำนวน 30 คน
ขอบเขตการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พนักงานสายสนับสนุนจำนวน 30 คน

5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ เว็บฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม ตัวแปรตาม คือ 2. ความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม

6 วิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 1 แบ่งได้เป็น 2 ระยะ
ขั้นที่ 1. การวิเคราะห์ (A : Analysis) ขั้นที่ 2. การออกแบบ (D : Design) ขั้นที่ การพัฒนา (D : Development) ขั้นที่ 4. การทดลองใช้ (I : Implementation) ขั้นที่ 5 การประเมินผล (E : Evaluation

7 การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ในภาพรวม ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.48, S.D=.0.60
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน - ด้านที่มีคุณภาพสูงสุดคือภาษา เสียง และภาพ ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.67, S.D=.0.49 ถัดมา - คือเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.39, S.D=.0.63 การประเมินคุณภาพด้านเทคนิค ในภาพรวม ได้ผลที่ระดับ ดี X = 4.16, S.D=.0.47 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน - ด้านที่มีคุณภาพสูงสุดคือภาพ เสียง และวีดีทัศน์ ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.32, S.D=0.48 ถัดมา - คือเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.15, S.D= 0.59

8 ระยะที่ 2 ขั้นที่ 1 . ดำเนินการทดลอง ทดลองกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ทำแบบทดสอบ ก่อน และหลัง ฝึกอบรม ขั้นที่ 2 . เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลระดับความพึงพอใจ นำผลมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรียน นำผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการฝึกอบรม

9 สรุปผลการทดลอง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์
คะแนนเต็ม X S.D. T-test Sig. ก่อนทดลอง 30 10.00 430 14.56** .00 หลังทดลอง 24.20 3.05

10 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บ
รายการประเมิน X S.D. ระดับระดับ ความพึงพอใจ ด้านอักษร 4.27 0.60 มาก ด้านภาพกราฟฟิก 4.56 0.54 มากที่สุด ด้านตัวอักษรและสี 4.36 0.68 ด้านเสียงบรรยาย 4.41 ด้านการนำเสนอเนื้อหา 4.40 ประโยชน์จากการใช้เว็บฝึกอบรม 4.64 0.48 ภาพรวม 4.44

11 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บ
การประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.44, S.D=.0.60 - ด้านที่พีงพอใจสูงสุดคือประโยชน์จากการใช้เว็บฝึกอบรมได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.64, S.D=.0.48 รองลงมา - คือด้านเสียงบรรยาย พึงพอใจ ได้ที่ระดับ มาก X = 4.41, S.D=.0.60

12 อภิปรายผล ผลการพัฒนาเว็บฝึกอบรม อยู่ในระดับดี มีคุณภาพ ซึ่งสื่อที่สร้างขึ้นโดยอาศัย การสร้างสื่อตามขั้นตอน ของ ADDIE MOODLE ผลสัมฤทธิ์หลังเข้าฝึกอบรม สูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรม จักรพงษ์ เมืองสุข (2550) เว็บฝึกอบรมสำหรับพนักงานสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายองค์กรได้ ความพึงพอใจ ของการใช้เว็บฝึกอบรม กชกร (2544) ความพึงพอใจเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จ และประสิทธิภาพของการทำงาน อันมีผลจากความต้องการได้รับการตอบสนอง ตามความประสงค์ของบุคคล

13 ข้อเสนอแนะ 1. การพัฒนาเว็บเพื่อการฝึกอบรม ผู้วิจัยควรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาโปรแกรมและทฤษฎีการออกแบบและทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการสร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรม รูปแบบ e-Training เป็นอย่างดี และต้องศึกษาโปรแกรมใหม่ๆ 2. ผู้วิจัยควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้อบรมก่อน เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการอบรม 3. ควรมีการสนับสนุนให้มีการใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google