งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชี โดยการท่องจำ ของนักศึกษาสาขาการบัญชี ห้อง 301 นางสาวจันทร์จิรา หลีกเลี่ยง ครูผู้สอนสาขางานบัญชี

2 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การที่นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชี มีความสำคัญ และจำเป็นต่อผู้เรียน สาขาการบัญชี เป็นอย่างมาก ดัง กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสาร เพราะการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เอกสารส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจึงควรจะต้องรู้ศัพท์ทางการบัญชีให้มากขึ้น จากประสบการณ์ในการสอนวิชาบัญชี ของผู้วิจัย พบว่า เมื่อถามถึงความหมายของคำศัพท์วิชาชีพบัญชีกับนักศึกษา นักศึกษาไม่สามารถตอบความหมายของคำศัพท์นั้นได้ จึงอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการทำงานของนักศึกษาในอนาคต

3 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูดและอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชีได้อย่าง ถูกต้อง

4 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประชากร นักศึกษาพณิชยการ สาขางานการบัญชี ห้อง 301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ที่เรียนวิชา การบัญชีเกี่ยวกับภาษี การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาพณิชยการ สาขางานการบัญชี ห้อง 301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี จำนวน 23 คน

5 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการทดสอบการท่องจำ โดยการวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยครั้งก่อนการท่องจำและหลังการท่องจำ และเกณฑ์การประเมินดังนี้

6 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ก่อน ค่าเฉลี่ย 1.80

7 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หลัง ค่าเฉลี่ย 8.37

8 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สรุปผลการวิจัย

9 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

10 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ทำการท่องคำศัพท์ ในสัปดาห์ที่ 17 โดย อ่านและแปลความหมายท่องคำศัพท์ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ได้ ให้คำศัพท์นักศึกษาทุกครั้งที่มีเรียน ตั่งแต่สัปดาห์ที่ 1-12


ดาวน์โหลด ppt สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google