งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ
การติดตาม ประเมิน และรายงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล ตรัง และระนอง) One of our Missions is: monitoring, evaluation, and reporting on natural resource uses of six Andaman provinces (i.e., Phuket, Phang-nga, Krabi, Satun, Trang, and Ranong).

2 2/16 Land use & related policy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่น วิศวกรโยธาฯ นายช่าง สมพร ทองอ่อน จาก อบต. กมลา “ในแต่ละวัน มีผู้ถือครองที่ดินเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้ที่ดินภาครัฐที่บังคับใช้บนพื้นที่ของตน เราต้องลงพื้นที่จริงเก็บตำแหน่งพิกัดเพื่อนำกลับมาตรวจสอบว่าประเภทและความสูงของสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ถือครองที่ดินยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสอดคล้องกับนโยบายการใช้ที่ดินภาครัฐหรือไม่” “คงจะดี ถ้าเรามีระบบที่รวบรวมข้อมูลแผนที่และ zoning ที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน หรือ one-stop service เราคงจะบริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น” 2/16

3 3/16 Land use & related policy
ตำบลกมลา Land use & related policy การพัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐ พื้นที่ตำบลกมลา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรับรู้ระยะไกล (RS) ซึ่งเป็นระบบ stand alone หรือ off-line ปัจจุบันนายช่าง สมพร ทองอ่อน นำระบบนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง 3/16

4 + + 4/16 “นโยบายการใช้ที่ดินภาครัฐนั้น ยากต่อการเข้าถึง
Land use & related policy “นโยบายการใช้ที่ดินภาครัฐนั้น ยากต่อการเข้าถึง หรือ แม้ว่าเข้าถึงได้ แต่ยากต่อการเข้าใจ” Web-based GIS เพื่อการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐ Remote sensing + + ระบบ on-line ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น 4/16

5 landuse.te.psu.ac.th 5/16 Web-based GIS for land use & related policy
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม landuse.te.psu.ac.th 5/16

6 landuse.te.psu.ac.th Web-based GIS for land use & related policy 6/16

7 landuse.te.psu.ac.th 7/16

8 landuse.te.psu.ac.th 8/16

9 landuse.te.psu.ac.th 9/16

10 10/16

11 การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ
อบต. กมลาและเชิงทะเล 9 วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. 2557เทศบาลตำบลเชิงทะเล และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลงาน ภายใต้หัวข้อ “Web-based GIS เพื่อเปรียบเทียบและประมวลผลกฎข้อบังคับใช้ที่ดินภาครัฐ” 11/16

12 ผลตอบรับจากองค์กรจากต่างประเทศ
พฤษภาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาจาก National University of Singapore (NUS) และ Asian Center Foundation ขอเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการสร้างอาคารและการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐ ภายใต้ผลงานวิจัย "Web-based GIS for Land-use regulations of Phuket." 12/16

13 Local community Government Transparency Conservation Business sector
13/16

14 What’s next? landuse.te.psu.ac.th Mobile application 14/16
Mobile application for accessing land utilization based on government laws on for anybody, anywhere, and anytime 14/16

15 What’s next? Decision support making system for monitoring, evaluation, and reporting on natural resource uses of six Andaman provinces 15/16

16 Comments and Suggestions are welcome.
Thank you. Comments and Suggestions are welcome. Presented by : Dr. Sangdao Wongsai address : Website: landuse.te.psu.ac.th 16/16


ดาวน์โหลด ppt หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google