งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานเลขานุการยุคใหม่ ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สุนิสา พรหมมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ
สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ โครงสร้างองค์กร บุคลากร 12 คน บุคลากร 30 คน บุคลากร 16 คน

3 สำนักหอสมุด งานธุรการ สำนักงานเลขานุการ (12) ฝ่ายบริการสารสนเทศ (30)
งานการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริการสารสนเทศ (30) งานบริการสารสนเทศ งานบริการห้องสมุดวิทย์ฯสุขภาพ งานเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (16) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

4 ระบุปัญหาหรืองานที่จะพัฒนา/ปรับปรุง
กว่าจะเป็นนวัตกรรม ระบุปัญหาหรืองานที่จะพัฒนา/ปรับปรุง ใช้งานจริง ประชุมร่วม สำนักงานเลขาฯ / เทคโนฯ ติดตามประเมินผล งานเทคโนโลยีฯ ออกแบบ Gold ทดลองใช้งาน แก้ไขปรับปรุง

5

6

7

8

9 ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

10 ฐานข้อมูลการลา

11

12 ฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผน

13

14 ประโยชน์ของนวัตกรรม 1. สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2. ข้อมูลเป็นปัจจุบันถูกต้อง / เข้าถึงข้อมูล 3. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 4. ลดงบประมาณ

15 สิ่งที่ได้มากกว่าประโยชน์ของนวัตกรรม
เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบร่วมคิดร่วมทำ กลายเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรส่วนใหญ่ ทำให้เกิดจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

16 ถาม-ตอบ


ดาวน์โหลด ppt เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google