งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายนิตย์ ทองเพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายนิตย์ ทองเพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายนิตย์ ทองเพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 โดย นายนิตย์ ทองเพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

2 ระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS) คือการดำเนินงานด้านสุขภาพร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในอำเภอภายใต้บริบท และความต้องการของแต่ละอำเภอเป็นฐานการดำเนินงาน

3 จะบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับสุขภาพกาย ในแต่ละอำเภอได้อย่างไร
โจทย์สำคัญ จะบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับสุขภาพกาย ในแต่ละอำเภอได้อย่างไร

4 การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอขับเคลื่อนภายใต้
โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน KPI: จำนวนอำเภอที่มีความพร้อมมีการบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิต มิติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในระบบสุขภาพอำเภอ 2. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายในกลไก DHS

6 เป้าหมาย 1. อำเภอที่เข้าร่วมมีการบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับการดำเนินงานสุขภาพภายในอำเภอ( 7 จังหวัดๆละ 2 อำเภอ รวม 14 อำเภอ) 2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตในมิติส่งเสริม ป้องกันตามบริบทของแต่ละอำเภอ

7 พื้นที่ดำเนินงานในเขตบริการสุขภาพที่ 12 ปี 2557
จังหวัด อำเภอ นราธิวาส ตากใบ,บาเจาะ ปัตตานี กะพ้อ,หนองจิก ยะลา รามัน,ยะหา สงขลา นาทวี,ระโนด พัทลุง ตะโหมด,ป่าพยอม สตูล ละงู,ควนโดน ตรัง ห้วยยอด,ปะเหลียน

8 แนวทางการดำเนินงาน 6. พัฒนาและเชิดชูเครือข่าย DHS งานสุขภาพจิต (Appreciation) ระดับประเทศ 5.จัดกระบวนการชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DHS ระดับเขต พ.ค.-มิ.ย.57 4.ติดตามสนับสนุนและประเมินผล (M&E) การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ DHS ระดับอำเภอ มีค-มิ.ย.57 3.บูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนตามกลุ่มวัยภายใต้แผนการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่(พื้นที่จัดกิจกรรมในอำเภอ) กพ.-มีค.57 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย DHS ในเรื่ององค์ความรู้สุขภาพจิต และแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน(27-28 มค.57) ม.ค.-กพ.57 ม.ค.-กพ.57 1.แต่งตั้งคณะทำงานภายในอำเภอ

9 แนวทางการดำเนินงาน 13. สรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำข้อเสนอแนะ
ส.ค.57 12.กระบวนการวิเคราะห์ Evidence base และรวบรวม Good practice แบ่งเป็น 3 ครั้ง (ครั้งที่1) ม.ค.57 (ครั้งที่2) เม.ย.57 (ครั้งที่3) ก.ค.57 11. พัฒนาและเชิดชูเครือข่าย DHS งานสุขภาพจิต (Appreciation) ระดับประเทศ ก.ค.57 10. ติดตามสนับสนุนและประเมินผล (M & E) การดำเนินงานสุขภาพจิตสู่ DHS โดยผู้บริหารโครงการ (ครั้งที่1) ก.พ.57 (ครั้งที่2) มิ.ย.57

10 สวัสดี 10


ดาวน์โหลด ppt โดย นายนิตย์ ทองเพชรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google