งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมและบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมและบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมและบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University Business Incubation Center: PSU-BIC) PSU-BIC ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation) ฝ่ายสำนักงาน (Secretariat Office) ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (IP Management and Technology Transfer) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPM) ถ่ายทอดเทคโนโลยี (TT)

3 Flow of Research Commercialization
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สอน อบรม สัมมนา ผลงานตีพิมพ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี IP Protection Proof of Technology Feasibility study Business Plan บริษัท Start up บริษัท Holding Licensing Exclusive Non-exclusive

4 วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยอาศัยกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการเทคโนโลยี พัฒนาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยการใช้ฐานความรู้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลและการปฏิบัติด้านการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาในภาคใต้

5 วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันการศึกษาเครือข่ายในภาคใต้

6 พันธะกิจ ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบแก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาในเครือข่าย ตลอดจนผู้ประกอบการที่ต้องการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา กระตุ้นให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเกิดจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการในการเจรจาต่อรอง การคุ้มครองสิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีอันเป็นผลจากงานวิจัยแก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาในเครือข่าย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการบ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาในเครือข่าย

7 กิจกรรมและบริการ ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การฝึกอบรม การให้บริการ ความรู้ทั่วไปทางด้าน IP การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การทำแผนที่สิทธิบัตร การเขียนคำขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยี/IP การยื่นคำขอจดทะเบียน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา Raising IP Awareness Capacity Building HRD Service Providing IPM

8 สถานที่ติดต่อ ฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์นิทรรศการวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมและบริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google