งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง Ramathibodi

3 ความสำคัญและประโยชน์ของโครงร่างองค์กร
เป็นเอกสารฉบับแรกที่ควรเขียนเมื่อเริ่มเขียนรายงาน (Application Report) หรือเริ่มทำ Self-Assessment ในระยะแรก เป็นเอกสารที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ช่วยในการระบุสารสนเทศสำคัญทำให้เราทราบจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร อธิบายประโยชน์ของการเขียนโครงร่างองค์กร

4 โครงร่างองค์กรคืออะไร
โครงร่างองค์กร คือ การสรุปภาพรวมขององค์กร ว่าด้วยสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อ วิธีการดำเนินการ ลูกค้า อนาคตขององค์กร สิ่งเหล่านี้กำหนด บริบท ของระบบบริหารจัดการขององค์กร อธิบายความหมายของโครงร่างองค์กร ว่าเป็นภาพรวมทั้แสดงปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการขององค์กร รวมทั้งลูกค้า และอนาคตขององค์กร

5 โครงร่างองค์กรเป็นประโยชน์กับใครมากที่สุด
ผู้ตรวจประเมิน ผู้นำองค์กร ผู้เขียนรายงานขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

6 Criteria for Performance Excellence
TQA New Assessor Preparation Course, 9 June 2012

7 Customer Requirement Process Requirement Process Design Correction
GOAL Correction Corrective action Prevention Improvement Learning Coverage? Integration ? Result ? Org. Profile Key Factors Process Result

8 Vision Mission Customer Requirement Process Requirement Process Design
GOAL Correction Corrective action Prevention Improvement Learning Coverage? Integration ? Result ? Org. Profile Key Factors Process Result

9 การเขียนโครงร่างองค์กร
คำถามคือ ต้องชัดเจนและตรงประเด็นในทุกประเด็น (อะไรสำคัญต่อธุรกิจ, วิธีการดำเนินการ, ลูกค้า, อนาคตขององค์กร) ต้อง เชื่อมโยงกับ Criteria ทุกข้อ What are your key? อธิบายหลักการเขียนโครงร่างองค์กร เน้นให้ตระหนักว่าโครงร่างองค์กรถามหาว่า อะไรคือบริบทที่สำคัญ ขอให้เน้นเฉพาะบริบทที่สำคัญ (Key) และตอกย้ำความสำคัญว่าต้องเชื่อมโยงกับเกณฑ์ตามหลัการ Cause-Effect และ Cross Linkage เพื่อแสดงบูรณาการ Cause-Effect & Cross Linkage

10 1. ลักษณะองค์กร ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
What are your key? ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก และกลไกส่งมอบให้ลูกค้า วัฒนธรรม จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักที่ประกาศไว้ ภาพรวมของพนักงาน กลุ่ม ประเภท ระดับการศึกษา สิทธิประโยชน์และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบังคับทางด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้รับการรับรอง หรือการจดทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ อธิบายเนื้อหาคำถามในโครงร่างองค์กร เน้น What are your key (context)?

11 Tillingate Nightingale

12 TriView

13 NuGrain

14 Tillingate

15 Tillingate

16 1. ลักษณะองค์กร ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
What are your key? โครงสร้างองค์กรและระบบกำกับดูแลองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการกำกับดูแลองค์กร ผู้นำระดับสูง และองค์กรแม่ กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาดที่สำคัญ ความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญในผลิตภัณฑ์บริการและการปฏิบัติการ ประเภทของผู้ส่งมอบและผู้ให้ความร่วมมือ ข้อกำหนดที่สำคัญ บทบาทในกระบวนการผลิต/ส่งมอบ/สนับสนุน/สร้างนวัตกรรม การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ และกลไก การสื่อสารระหว่างกัน อธิบายเนื้อหาคำถามในโครงร่างองค์กร เน้น What are your key (context)?

17 Nightingale College of Nursing

18 Nightingale College of Nursing

19 Nightingale College of Nursing

20 TriView

21 2. สภาวการณ์ขององค์กร ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
What are your key? ลำดับการแข่งขัน ขนาดและการเติบโต จำนวนและประเภท ของคู่แข่ง ปัจจัยหลักในการชนะคู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อสถานะการแข่งขันและโอกาสด้านนวัตกรรม แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการเปรียบเทียบกระบวนการที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมอื่น และข้อจำกัดในการหาข้อมูล อธิบายเนื้อหาคำถามในโครงร่างองค์กร เน้น What are your key (context)?

22 TriView

23 TriView

24 2. ความท้าทายต่อองค์กร ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
What are your key? ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคลและที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ อธิบายเนื้อหาคำถามในโครงร่างองค์กร เน้น What are your key (context)? วิธีรักษาระดับการปรับปรุงผลการดำเนินการและการเรียนรู้ วิธีประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ

25 TriView

26 NuGrain

27 Workshop 1 ความเชื่อมโยงระหว่าง OP กับ Criteria ต่างๆ
ให้แต่ละกลุ่มศึกษาคำถามในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย แล้วระบุความเชื่อมโยงของคำถามในหัวข้อโครงร่างองค์กรที่ได้รับมอบหมาย กับเกณฑ์รางวัลหมวด 1-6 และหมวดที่ 7 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาในโครงร่างองค์กร ส่งผลกระทบต่อเนื้อหาในรายงานอย่างไร ใช้เวลาศึกษา 10 นาที ค่ะ แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างคำถามในโครงร่างองค์กร ว่าเชื่อมโยงกับเกณฑ์ และผลลัพธ์ข้อใดบ้าง ตอนนำเสนอ ขอให้เน้นผลกระทบของบริบทที่กำหนดไว้ในโครงร่างองค์กร กับเนื้อหาที่จะเขียนในรายงาน

28 ขอบพระคุณค่ะ ฉันเก่ง เธอเก่ง เร่งแรง แข่งกำลัง
เธอผิด ฉันพลั้ง เราพัง ไม่ตั้งใจ เธอก็เหนื่อย ฉันก็เหนื่อย ต่างก็ทำกันไม่ได้ ช่วยกันเก่ง สานกันไป ส่งผลให้ ไปด้วยกัน จิ๋ว มีค.51


ดาวน์โหลด ppt โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google