งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ632.84519.89 82.1 5 755.39 1 390.24 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ632.84519.89 82.1 5 755.39 1 390.24 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ632.84519.89 82.1 5 755.39 1 390.24 9 51.6 6 30.4 9 งบ ลงทุน27.141.585.81 189.31 2 27.404 14.4 8 -8.67 รวม659.98521.47 79.0 1 944.70 3 417.65 3 44.2 1 34.8 0 หน่วย : ล้าน บาท

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552-28 พฤศจิกายน 2552 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวน เงิน ร้อยละ งบประจำ632.84519.8982.15 งบลงทุน27.141.585.81 ภาพรวม659.98521.4779.01

3

4 หน่วย : ล้านบาท ที่สาขา จำนวน โครงการย่อย วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ วงเงินตาม สัญญา ผลการ เบิกจ่าย 1 สาขาทรัพยากรน้ำและ การเกษตร 6599.694.910.37 2 สาขาขนส่ง 4406.52214.6316.85 3 สาขาการศึกษา 9246.980.00 4 สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 129.560.00 5 สาธารณสุข พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 217.350.00 รวมทั้งสิ้น 221,300.11219.5417.22 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

5 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สนง. บำรุงทาง 200.6260.8060.40 สนง. ทางหลวงชนบท 122.49918.47215.07 เขตพท. การศึกษา นภ. เขต 1 2.312-- เขตพท. การศึกษา นภ. เขต 2 0.906-- รวมทั้งสิ้น326.34519.2785.90


ดาวน์โหลด ppt รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ632.84519.89 82.1 5 755.39 1 390.24 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google