งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ

2 ภ าพรวมวงเงินงบประมาณปี 2550 งบดำเนินงาน (221.9202 ลบ.) งบลงทุน (4,314.5440 ลบ.) งบบุคลากร (611.9062 ลบ.) งบประมาณ ปี 2550 (6,572.0024 ลบ.) เงินอุดหนุน (14.0420 ลบ.) รายจ่ายอื่น (1,409.5900 ลบ.)

3 เปรียบเทียบงบประมาณ พ. ศ. 2549 และ พ. ศ. 2550 หน่วย : ล้านบาท รายการ / พ. ศ. 25492550 เพิ่ม ร้อยละ งบ บุคคลาก ร 541.2172 611.9062 70.689013.06 งบ ดำเนินงา น 151.7390 221.9202 70.181246.25 งบลุงทุน 860.8313 4,314.544 0 3,453.712 7401.21 งบเงิน อุดหนุน 12.1210 14.0420 1.921015.85 งบ รายจ่าย อื่น 187.2405 1,409.590 0 1,222.349 5652.82 รวม 1,753.14 90 6,572.00 24 4,818.85 34274.87

4 งานที่จะต้องดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน กรมฯ จะต้องทำแผนปฏิบัติการค่าใช้จ่าย (เร่งด่วน) จำนวน 50% ของ - งบบุคลากร (ตามกรอบคำขอปี 2550) - งบดำเนินงาน (ใช้ฐานของ ปี 2549)


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google