งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ ปี 2551 ขอไป 2,139 บ / ปชก ได้มา 2,100 บ / ปชก สปสช. สำนักงบประมาณ 97,600 ล้านบาท หักเงินเดือน 25,400 ล้านบาท 72,200 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ ปี 2551 ขอไป 2,139 บ / ปชก ได้มา 2,100 บ / ปชก สปสช. สำนักงบประมาณ 97,600 ล้านบาท หักเงินเดือน 25,400 ล้านบาท 72,200 ล้านบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ ปี 2551 ขอไป 2,139 บ / ปชก ได้มา 2,100 บ / ปชก สปสช. สำนักงบประมาณ 97,600 ล้านบาท หักเงินเดือน 25,400 ล้านบาท 72,200 ล้านบาท

2 โครงสร้างงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2551 ประเภทบริการปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 [ ได้รับ ] ปี 2551 [ ขาลง ] 1 บริการผู้ป่วยนอก ( ทั่วไป ) 585.28645.52600.80645.52 2 บริการผู้ป่วยใน ( ทั่วไป ) 465.99 513.961,084.30845.08 3 บริการส่งเสริมป้องกัน (PP) 224.89248.04253.01 4. อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 52.0751.02-44.61 4 บริการค่าใช้จ่ายสูง 236.26 260.584.16100.65 5 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 610 12 6 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4444 7 งบลงทุนเพื่อการทดแทน 129.25142.55143.73 8 OP/IP พื้นที่ทุรกันดาร 730- 30.00 9 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ม. 41 0.53 - ใช้เงินคงเหลือ 10 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ -0.40 - 11 คุณภาพบริการ -20.00 - 12 ชดเชยยกเลิกเก็บ 30 บาท -24.11-- 13 สมทบแพทย์แผนไทย / ทางเลือก ---1.00 รวมงบอัตราเหมาจ่ายรายหัว ( บาท / ประชากร ) 1,659.201,899.692,100.00 10 ตุลาคม 50

3 การพัฒนาคุณภาพข้อมูลการเงินการคลัง ปี 2551 2. Analysis 1. รายงานงบ การเงินไตรมาส 2. Unit cost ค่าบริการ 3. Model Development ระบบบัญชีของ โรงพยาบาล 3. Utilizatio n 1. พัฒนา CFO เขต 2.CD สำหรับการ พัฒนา CFO 3. การปรับปรุงระเบียบ การเงินที่สำคัญ 4. พัฒนา โรงพยาบาลที่มี ปัญหา 5. ระบบจัดสรรเงิน CF ที่เหมาะสม 1. Data collection 1. พี่เลี้ยง เขต 2. แรงงานต่าง ด้าว online 3. CD นัก บัญชี 4. ปรับปรุงผังบัญชี พ. ศ. 2552


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ ปี 2551 ขอไป 2,139 บ / ปชก ได้มา 2,100 บ / ปชก สปสช. สำนักงบประมาณ 97,600 ล้านบาท หักเงินเดือน 25,400 ล้านบาท 72,200 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google