งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ อาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 72 พรรษา โทร. 0-4372-5438.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ อาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 72 พรรษา โทร. 0-4372-5438."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ อาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ

2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 72 พรรษา โทร. 0-4372-5438

3 ปรัชญา วิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการวิจัย เพื่อการพัฒนา “ คน ” ที่ มีศักยภาพสูง สู่การพัฒนาท้องถิ่น

4 วิสัยทัศน์ บุคลากรของท้องถิ่นเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่าง ยิ่งการพัฒนาบุคลากรของ ท้องถิ่นเพื่อ ให้มีความรู้ความสามารถใน เชิงวิชาชีพชั้นสูง และการ วิจัยเป็นกลยุทธสำคัญที่จะ นำไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่าง สมดุลย์

5 พันธกิจ 1. กำหนดมาตรฐาน ประกันและควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2. ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของ ท้องถิ่นและประเทศ 3. ส่งเสริมการวิจัย และ เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการแก่สังคม

6 คุณลักษณะบัณฑิต 1. วิเคราะห์ วางแผนทรัพยากร มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ ศักยภาพ องค์กรสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาตนเองด้านภาวะความเป็น ผู้นำ ด้านการปรับตัวอยู่ในสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี 3. เกิดทักษะ ทัศนคติ และแนวคิด ทางสังคมศาสตร์การพัฒนา 4. มีความรู้สหวิทยาการ สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่น

7 การจัดและบริหารงาน กรรมการบัณฑิตศึกษา - อธิการบดี - รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ - คณบดี - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หน้าที่ กำหนดนโยบายให้ คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอน

8 กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย - รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย - ประธานสาขาที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม วิชาการ - เลขานุการสำนักงานบัณฑิต วิทยาลัย หน้าที่ ดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้ เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการบัณฑิต ศึกษา

9 กรรมการประจำสาขา หน้าที่ บริหารและจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ ข้อกำหนดของหลักสูตร

10 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต 1.1 สาขาวิชาชีพครู 1.2 การบริหาร การศึกษา 1.3 การศึกษาพิเศษ 1.4 มวยไทย

11 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 2. หลักสูตรครุศาสตรมหา บัณฑิต 2.1 สาขาการบริหาร การศึกษา 2.2 สาขาหลักสูตรและ การสอน 2.3 สาขาเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา 2.4 สาขา การศึกษาพิเศษ 2.5 สาขาการวิจัยและ ประเมินผลการศึกษา 2.6 คณิตศาสตร์ศึกษา

12 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3.1 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ พัฒนา 3.2 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 3.3 สาขาภาษาไทย 3.4 สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3.5 สาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์ 3.6 สาขาการพัฒนาชุมชน

13 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขารัฐ ประศาสนศาสตร์

14 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต 6.1 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา 6.2 สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา

15 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2550 7. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ปร. ด.) สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต ( ด. ด.) สาขาการบริหารจัดการ การศึกษา

16 ขอขอบพระคุ ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ อาจารย์และ นักศึกษาผู้สนใจ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 72 พรรษา โทร. 0-4372-5438.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google