งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
Master of Science Program in Insurance ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ทำไมต้องเรียนสาขาวิชานี้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านประกันภัยขาดแคลน และเป็นที่ต้องการสูงในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอาชีพที่ดีที่สุดอาชีพหนึ่งในอเมริกา เพราะผลตอบแทนสูง มีความมั่นคง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีระดับความเครียดในการทำงานต่ำ มีโอกาสสูงที่จะได้ทำงานทั้งในและต่างประเทศที่มีผลตอบแทนสูง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างชัดเจน มีมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้น้อยมาก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้มานานกว่า 40 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านประกันภัย

3 ใครบ้างที่ควรเรียนสาขาวิชานี้
เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ในระดับดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เป็นผู้ที่สามารถผสมผสานทักษะในการคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านธุรกิจและความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้ เป็นผู้ที่สามารถทำงานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

4 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีหน้าที่ทำอะไร
การพัฒนาตัวสินค้า (กรมธรรม์ประกันภัย) การกำหนดราคาตัวสินค้า (กรมธรรม์ประกันภัย) คือการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่มีความยุติธรรม การคำนวณเงินสำรองให้บริษัทต้องดำรง เพื่อให้มีเพียงพอในการจ่ายสินไหมทดแทนในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้บริษัทอยู่รอดและไม่ขาดทุนในอนาคต การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์ การมีส่วนร่วมในการจัดทำการประกันภัยต่อที่เหมาะสม การลงนามรับรองเงินสำรองทางคณิตศาสตร์และรับรองราคาเบี้ยประกันภัยแต่ละกรมธรรม์ว่าได้รับการคำนวณถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติต่างๆที่สำคัญๆ ฯลฯ

5 จบแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง
บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยและการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทต่างๆ ที่มีการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ชื่อเดิมคือกรมการประกันภัย) สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google