งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 4 ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาฯ กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ

3 เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในล้านนา และบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ ผลิตบัณฑิต : เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (๙ ประการ) พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5 กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นนิสิตที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาระบบการบริการและระบบสวัสดิการนิสิต กลยุทธ์

7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย ส่งเสริมการผลิตงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงรุก กลยุทธ์

8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล
ร้อยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินโครงการฯ กลยุทธ์

9 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงพุทธในท้องถิ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พัฒนาระบบกลไก ปัจจัยสนับสนุนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์

10 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบบริหารจัดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาโครงสร้างการบริหารและระบบการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดกิจกรรมโครงการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google