งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทาง วิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทาง วิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทาง วิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ บทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985- ปัจจุบัน http://portal.acm.org/

2 วิธีการสืบค้น 1. Browse : การสืบค้นแบบไล่เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ, A-Z ของ ประเภทสิ่งพิมพ์ Browse the ACM Publications: 1.1 Journals/Transactions 1.2 Magazine 1.3 Proceedings Browse the Special Interest Groups: 1.4 Special Interest Groups (SIGs) Browse the Conferences: 1.5 Recent and Upcoming Conferences 1.6 Conference Listing Browse the Special Collections: 1.7 eBooks available to ACM Members 1.8 ACM International Conference Proceeding Series (ICPS) 1.9 Classic Book Series 2.0 ACM Oral History interviews

3 วิธีการสืบค้น Browse the Publications by Affiliated Organizations Browse all literature by type Browse all literature by Publisher Browse by the ACM Computing Classification System 2. Search : การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ หรือเนื้อหาที่ต้องการในการ สืบค้น 2.1 Quick Search การสืบค้นอย่างง่าย โดยใส่คำหรือวลีในช่อง สืบค้น 2.2 Advance Search การสืบค้นขั้นสูง สามารถจำกัดผลการ สืบค้นให้แคบด้วยแถบเครื่องมือ 3. ผลการสืบค้น (Search Result)

4 หน้าจอการสืบค้น 1 2 1. Browse : การสืบค้นตามประเภทของสิ่งพิมพ์ 2. Search : การสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ หรือเนื้อหาที่ต้องการใน การสืบค้น

5 1. Browse 1. Browse : เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงตามลำดับตัวอักษร ก - ฮ, A-Z ของประเภทสิ่งพิมพ์ Browse the ACM Publications : มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ Journals/Transactions, Magazines, Proceeding คลิกเลือก ประเภทสิ่งพิมพ์ ที่ต้องการสืบค้น

6 ขั้นตอนการสืบค้น Search within the ACM Journal : พิมพ์คำค้นในช่อง เพื่อค้นหาบทความวารสารทุกชื่อ 1.1 Journals/Transactions : 1.1 Journals/Transactions : สิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร / สิ่งพิมพ์ ประเภทรายงานการประชุม เรียงลำดับตามรายชื่อวารสาร หรือคลิกเลือกจากลำดับชื่อ วารสารที่แสดง

7 ขั้นตอนการสืบค้น 1.2 Magazines : 1.2 Magazines : สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร เรียงลำดับตามรายชื่อ นิตยสาร 1.Search within the ACM Magazines : พิมพ์คำค้นในช่อง เพื่อค้นหาบทความในนิตยสารทุก ชื่อ หรือคลิกเลือกจากชื่อนิตยสารที่มี ให้เพื่อเลือก Volume/Issue

8 ขั้นตอนการสืบค้น 1.3 : 1.3 Proceedings : สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลตามหัวข้อการจัดประชุม ACM Proceedings : คลิกเลือกตาม หัวข้อการจัดประชุม

9 ขั้นตอนการสืบค้น Browse the Special Interest Groups: มีดังนี้ 1.4 : 1.4 Special Interest Groups (SIGs) : สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลโดย แบ่งเป็นกลุ่ม ACM Special Interest Group : คลิกเลือกตามหัวข้อที่น่าสนใจ 36 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะให้ข้อมูลแต่ละด้าน

10 ขั้นตอนการสืบค้น Browse the Conferences: 1.5 Recent and Upcoming Conferences แสดงปฏิทินการ สัมมนาล่าสุด และย้อนหลัง รวมทั้งแผนที่ตำแหน่งสถานที่จัดการ ประชุม

11 ขั้นตอนการสืบค้น 1.6 Conference Listing: รายชื่อการประชุมที่เรียบเรียงเป็น บทความ มีเอกสารฉบับเต็มให้ สามารถ Download เอกสารได้ คลิกเลือกตามชื่อการจัดประชุม หรือสัมมนา

12 ขั้นตอนการสืบค้น Browse the Special Collections: 1.7 eBooks available to ACM Members: ให้ข้อมูลบทคัดย่อ และรายการบรรณานุกรม Ebook Subject: รายชื่อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ จัดเรียงตามสาขาวิชา

13 ขั้นตอนการสืบค้น 1.8 ACM International Conference Proceeding Series (ICPS): รายงานการประชุม / สัมมนาระดับนานาชาติ ต่อเนื่อง คลิกเลือกตามหัวข้อการประชุม ไล่เรียงตามปี

14 ขั้นตอนการสืบค้น 1.9 Classic Book Series: หนังสือคลาสสิกต่อเนื่อง คลิกเลือกตามรายชื่อ หนังสือที่สนใจ

15 ขั้นตอนการสืบค้น 2.0 : 2.0 ACM Oral History interviews : ให้ข้อมูลประวัติ / บันทึกการ สัมภาษณ์บุคคลด้วยการถาม - ตอบ ACM Oral History Interviews : คลิก เลือกตามชื่อบุคคลที่ถูก สัมภาษณ์ แสดงข้อมูล วันที่สัมภาษณ์การ สัมภาษณ์เป็นลักษณะ การถามตอบ สามารถจด เลข DOI เก็บไว้เพื่อ ความสะดวกในการสืบค้น ครั้งต่อไป

16 ขั้นตอนการสืบค้น Browse the Publications by Affiliated OrganizationsPublications by Affiliated Organizations

17 ขั้นตอนการสืบค้น Browse all literature by type Book: 133,289 Book titles from 5,333 publisherspublishers Periodicals: 1,183 Periodical titles from 299 publisherspublishers Proceedings: 14,322 Proceeding titles from 219 publisherspublishers Theses: 64,971 Thesis titles from 731 publisherspublishers Report: 25,263 Technical Report titles from 186 publisherspublishers RFCs: 3,702 RFC titles from 1 publisherspublishers

18 ขั้นตอนการสืบค้น Browse all literature by PublisherPublisher

19 ขั้นตอนการสืบค้น Browse by the ACM Computing Classification SystemACM Computing Classification System

20 2. Search 2. Search : เป็นการสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ หรือเนื้อหาที่ต้องการ ในการสืบค้น 2.1 Quick Search การสืบค้นอย่างง่าย 2.2 Advance Search การสืบค้นขั้นสูง ใส่คำค้นในช่อง Search หรือคลิกที่ Advance Search

21 1 2 1. ใส่ “ คำ ” หรือ “ วลี ” ที่ต้องการสืบค้นในช่องสืบค้น เช่น "expressive speech animation" 2. จะปรากฏผลการสืบค้น (Search Result) สามารถเข้าดู เอกสารได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง ขั้นตอนการสืบค้น Quick Search 2.1 Quick Search : การ สืบค้นอย่างง่าย คลิกที่ชื่อเรื่องที่ ต้องการ

22 ขั้นตอนการสืบค้น Quick Search คลิกเพื่อดู Full Text จัดเก็บข้อมูลลง Endnote สามารถดู Abstract, Author, Reference, Cited by, Index Terms, Publication, comment และ Table of content

23 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการในช่อง Find เช่น Title, Abstract, Review 2. ใส่คำค้นในช่อง all of this text (and) = ทุกคำต้องปรากฏอยู่ ในเอกสารเดียวกัน any of this text (or) = คำใดคำหนึ่ง หรือทุกคำ ต้องปรากฏ อยู่ในเอกสารเดียวกัน none of this text (not) = คำนี้ต้องไม่ปรากฏอยู่ในเอกสาร เดียวกัน 3. หรือ ระบุชื่อบุคคลที่ปรากฏในส่วนผู้แต่ง หรือ ผู้ที่ Edit หรือ ผู้ ที่ Review เอกสาร 4. หรือ เลือกค้นจากคำสำคัญ (Keywords) หรือ หน่วยงานที่ผู้ แต่งสังกัด (Affiliations) 2 3 4 ขั้นตอนการสืบค้น Advance Search 2.2 Advance Search : การสืบค้นขั้นสูง 1

24 5. หรือ เลือกค้นหาสิ่งพิมพ์จากชื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อสำนักพิมพ์ ระยะเวลาการ ตีพิมพ์ของเอกสาร หรือ เลือกประเภทของสิ่งพิมพ์ 6. หรือ เลือกค้นหาเอกสารการประชุมจากผู้สนับสนุนการประชุม สถานที่ การประชุม หรือปีที่จัดประชุม 7. หรือ เลือกค้นจากเลข ISBN, ISSN หรือ เลขประจำวารสาร (DOI) 8. หรือ เลือกค้นจากหมวดหมู่ Computing Classification System (CCS) แล้วคลิก Search 6 7 8 ขั้นตอนการสืบค้น Advance Search 5 จำกัดผลการสืบค้นแล้วคลิก Search

25 ขั้นตอนการสืบค้น Advance Search Refine your search : จำกัด ผลการสืบค้น คลิกเอกสารอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File

26 สามารถดูเนื้อหาในเอกสารประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้โดย คลิกที่แถบเมนูสีเหลือง ขั้นตอนการสืบค้น Advance Search เลือกดูเอกสารประเภทอื่นๆ เช่น Journal, Magazine, SIGs, Conference

27 3. ผลการสืบค้น (Search Result) ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ PDF File สามารถ Save หรือ Print ได้


ดาวน์โหลด ppt เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทาง วิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google