งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/12/54

2 สารบัญ IEL คืออะไร หน้าจอหลัก (Homepage) การค้นหาบทความแบบไล่เรียงตามประเภทเอกสาร (Browse) วารสาร (Journals & Magazines) เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) เอกสารมาตรฐาน (Standards) วิธีการสืบค้นเอกสาร Basic Search Advanced Keyword/Phrases Publication Quick Search หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงเอกสาร (AbstractPlus) ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

3 Content IEL : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ ซึ่งสามารถแยกประเภทของสิ่งพิมพ์ได้ดังนี้

4 Content Journals, Transactions, และ Magazines ของ IEEE ย้อนหลังถึงมกราคม 1988 และเนื้อหาบางฉบับย้อนหลังถึงปี 1913 Conference Proceedings ของ IEEE ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม 1988 และเนื้อหาบางเรื่องย้อนหลังถึงปี 1953 IEEE Standards ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม 1988 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว IET Journals, Letters, Magazines และ Conference Proceedings ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988

5 Subject Coverage Acoustics Biomedical Eng Computing Electrical Eng Industrial Eng Info Systems Nuclear Science Physics Remote Sensing Storage Web Applications Aerospace Biometrics Cybernetics Civil Eng Info Technology Optics Radiology Software Transportation Wireless

6 Advanced Keyword/Phrases Publication Quick Search
Search Methods 1. Browse 2. Search Basic Search Advanced Keyword/Phrases Publication Quick Search

7 Homepage

8 Browse: การสืบค้นแบบไล่เรียงเนื้อหาตามประเภทของสิ่งพิมพ์

9 Browse Journals & Magazines: By Title
1 2 3 1. ไล่เรียงดูรายชื่อวารสารตามลำดับตัวอักษร 2. หรือ พิมพ์คำเพียงบางส่วนจากชื่อวารสาร และคลิกปุ่ม Browse 3. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

10 Browse Journals & Magazines: By Subject
1 2 1. ไล่เรียงดูรายชื่อวารสารตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

11 Browse Journals & Magazines
2 1 3 1. เลือกปีที่ตีพิมพ์และฉบับที่ต้องการ 2. หรือ เลือกสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ปีที่ ฉบับที่ และ เลขหน้าเริ่มต้น 3. รายละเอียดข้อมูลวารสาร

12 Browse Journals & Magazines
1 2 1. เรียกดูสาระสังเขป 2. เรียกดูบทความฉบับเต็มรูปแบบ PDF

13 Browse Conference Proceedings: By Title
1 2 3 1. ไล่เรียงดูรายชื่อการประชุมตามลำดับตัวอักษร 2. หรือ พิมพ์คำเพียงบางส่วนของชื่อการประชุม และคลิกปุ่ม Browse 3. คลิกเลือกชื่อการประชุมที่ต้องการ

14 Browse Conference Proceedings: By Subject
1 2 1. ไล่เรียงดูรายชื่อการประชุมตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. คลิกเลือกชื่อการประชุมที่ต้องการ

15 Browse Conference Proceedings
1 2 3 1. เรียกดูสาระสังเขป 2. เรียกดูบทความฉบับเต็มรูปแบบ PDF 3. เรียกดูสื่อผสม เช่น ไฟล์เสียง, ไฟล์วีดีโอ, ไฟล์ PowerPoint เป็นต้น

16 Browse Standards: By Number
1 2 3 1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามลำดับตัวเลข หรือ 2. พิมพ์หมายเลขมาตรฐาน หรือคำสำคัญบางส่วนของมาตรฐาน คลิกปุ่ม Browse 3. คลิกเลือกมาตรฐานที่ต้องการ

17 Browse Standards: By Subject
1 2 1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. คลิกเลือกมาตรฐานที่ต้องการ

18 Browse Standards: By Subscription
เลือกหัวข้อที่สนใจ

19 Basic Search 1 2 3 1. พิมพ์คำหรือวลี คลิก Search เพื่อทำการสืบค้น 3. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง

20 Advanced Keyword/Phrases
1 2 3 4 5 6 1. เลือกขอบเขตการค้น 2. พิมพ์คำหรือวลี เลือกเขตข้อมูล ระบุคำเชื่อม กำหนดสืบค้นเฉพาะเอกสารที่ได้สิทธิ์ในการเข้าดูเนื้อหา 6. กำหนดสำนักพิมพ์ที่ต้องการสืบค้น

21 Advanced Keyword/Phrases (ต่อ)
7 8 9 10 7. กำหนดประเภทสิ่งพิมพ์ 8. กำหนดสาขาวิชา 9. กำหนดช่วงเวลา คลิก Search

22 Advanced: Command Search พิมพ์คำค้นในรูปแบบชุดคำสั่ง แล้วคลิก Search

23 Publication Quick Search
1 2 เป็นการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อสิ่งพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า เป็นต้น 1. พิมพ์เฉพาะข้อมูลอ้างอิงเท่าที่ทราบ 2. คลิก Quick Search

24 3 Search Results 2 1 1. เรียกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ของเอกสาร 2. เลือกส่งอีเมล สั่งพิมพ์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมรายการผลลัพธ์ 3. เลือกจำกัดหรือขยายผลลัพธ์จากส่วน Refine/Expand Results

25 AbstractPlus

26 Download Citation 1 2 3 1. เลือกดาวน์โหลดเฉพาะรายการบรรณานุกรม หรือ พร้อมด้วยสาระสังเขป 2. เลือกโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ RefWorks 3. คลิกปุ่ม Download Citation

27 References รายการเอกสารที่ใช้อ้างอิง

28 Citing Documents รายการเอกสารที่อ้างถึง

29 Full Text- PDF Print, Save

30 I E L


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google