งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office PowerPoint 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office PowerPoint 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office PowerPoint 2003

2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Presentation) เช่น การทำภาพนิ่ง, การจัดทำแผ่นใส, การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีรูปแบบสำเร็จให้เราเลือกใช้ได้มากมายตามลักษณะงานที่จะนำเสนอ รวมถึงการปรับแต่งก็กระทำได้โดยง่าย และยังสามารถสร้างงานนำเสนอเพื่อนำไปแสดงในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

3 การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
Plan (วางแผน) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ Prepare (เตรียมการ) สร้างแนวคิดทางบวกและเตรียมโครงสร้างและเวลาในการนำเสนอของคุณ Practice (ฝึกฝน) ทบทวนเนื้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณ และสร้างความกระตือรือร้นและความมั่นใจในการนำเสนอ Present (นำเสนอ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่าข้อความของคุณ

4 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003
คลิกปุ่ม ไปที่ All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 เมื่อคลิกที่เมนูแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรม ดังรูป

5 2 1

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Restore down Slide Area Minimize Close Title Bar Menu Bar Toolbar Outline Tab Slide Tab Scroll Bar Buttons View Status Bar Note Pane Task Pane

7 มุมมองการทำงาน (View)
Normal View (มุมมองปกติ) Slide Sorter View(มุมมองสไลด์รวมทั้งหมด) Slide Show (แสดงสไลด์โชว์ในแผ่นปัจจุบัน) Slide Show from current slide Normal Slide Sorter

8 Slide Show from current slide
ตัวอย่างมุมมองต่าง ๆ Normal View Slide Sorter View Slide Show from current slide

9 การสร้างงานนำเสนอ AutoContent Wizard (ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ)
Template(จากแม่แบบออกแบบ) Blank(งานนำเสนอเปล่า)

10 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard
ในหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ Create a new presentation ในหัวข้อ New ให้คลิกที่ From AutoContent wizard 2 1

11 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
3. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 3

12 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
4. คลิกปุ่ม เพื่อสามารถดูหัวข้อได้ทั้งหมด 5. เลือกชนิดงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 6. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 4 5 6

13 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
7. เลือกชนิดอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ 8. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 7 8

14 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ นำเสนอ On-screen presentation (งานนำเสนอบนหน้าจอ) Web presentation (งานนำเสนอบนเว็บ) Black and White overheads (เครื่องฉายข้ามศรีษะแบบขาวดำ) Color overheads เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะแบบสี 35 mm slides เครื่องฉายภาพนิ่ง 35 มม.

15 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
9. ชื่อเรื่องงานนำเสนอ 10. ใส่ข้อความที่ต้องการไว้ที่ท้ายกระดาษ 11. คลิกปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการทำงาน 9 10 11

16 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template
คลิกที่เมนู File ->New ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ From design template ในส่วนของ Apply a design template เลือกรูปแบบ Templates ที่ต้องการ ดังรูป

17 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template(ต่อ)
3 2

18 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation
คลิกที่เมนู File ->New ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ Blank presentation

19 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation(ต่อ)
3. ในส่วนของ Apply slide layout เลือกรูปแบบ layout ที่ต้องการ

20 การสร้างกล่องข้อความ(text box)
ลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ ที่ต้องการวางข้อความ พิมพ์ข้อความลงไป

21 การจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ 1. ลากเมาส์คลุมข้อความเฉพาะที่ต้องการ
2. เลือกกรอบข้อความ เลือกการจัดรูปแบบ แบบตัวอักษร ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ชิดซ้าย ชิดขวา ลดขนาด ขนาดตัวอักษร ตัวเอียง เพิ่มเงา จัดกึ่งกลาง เพิ่มขนาด

22 การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ
Bullets and Numbering เลือกข้อความ คลิกปุ่ม Bullets เพื่อใส่สัญลักษณ์หรือ คลิกปุ่ม Numbering เพื่อใส่เลขลำดับ วิธีการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง

23 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์
คลิกที่เมนู  Format เลือก Bullets and Numbering เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ เลือกขนาด(ปกติจะเป็น 100%) เลือกสี

24 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์(ต่อ)
คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์

25 จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์ (Background)
1. คลิกเมนู Format ->Background หรือคลิกเมาส์ขวา-ที่ว่างๆบนพื้นสไลด์ 2. เลือกสีที่ต้องการ หรือเลือกสีอื่นๆ More Colors และสีแบบพิเศษ Fill Effect

26 เปลี่ยนโครงร่างสีสไลด์
เลือกคำสั่ง Slide Design-Color Scheme จากหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกโครงร่างสีที่ต้องการ(เปลี่ยนทุก Slides) คลิกเมาส์ขวาที่สี Color Scheme เลือก Apply to All Slides ใช้กับ Slide ทุกแผ่น เลือก Apply to Selected Slides ใช้กับ Slide ที่เลือกไว้ 3

27 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง
คลิก Edit Color Schemes คลิกเลือกสี ที่ต้องการจะเปลี่ยน คลิกที่ปุ่ม

28 แก้ไขสี โครงร่างสีเอง(ต่อ)
4. คลิกเลือกสี ที่ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม OK 6. คลิกปุ่ม Apply(จะมีผลกับสีของสไลด์ ทุกแผ่น)

29 การวาดรูป (Drawing) คลิกที่เมนู View  Toolbars  Drawing
ลักษณะของเส้นประ สร้างรูปอัตโนมัติ ภาพตัดปะ วงกลม เติมสีให้กับรูป กำหนดเงา เลือกวัตถุ วาดลูกศร อักษรศิลป์ สีตัวอักษร การสร้างเส้น รูปภาพ รูป 3 มิติ สีเส้น สร้างสี่เหลี่ยม ไดอะแกรม ลักษณะลูกศร แก้ไขและปรับแต่งรูป กล่องข้อความ ลักษณะของเส้น

30 การสร้างรูปร่างสำเร็จรูป
เส้น รูปทรงมาตรฐาน ผังลำดับ การทำงาน ดาว ประกาศ แบบหัวลูกศร ปุ่มคำสั่ง กล่องข้อความ

31 การหมุนรูปทรงต่างๆ (Rotate)
คลิกที่ รูปทรง/รูปภาพ ที่จะหมุน เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ จุดที่จะหมุน (สีเขียว) กดเมาส์ค้างไว้ ลากหมุนตามทิศทาง ที่ต้องการ

32 การจัดลำดับวัตถุ ในกรณีมีวัตถุซ้อนกัน หลายชั้นต้องจัดลำดับ ก่อน-หลัง
คลิกเมาส์ขวาที่รูปภาพ/ข้อความ เลือกคำสั่ง Order ดึงมาออกมาหน้าสุด ส่งไปอยู่หลังสุด ดึงมาข้างหน้า 1 ระดับ ส่งไปข้างหลัง 1 ระดับ

33 การทำกลุ่มวัตถุ (Group)
1.เลือกวัตถุ ที่จะทำกรุ๊ป (กด Shift+Click เลือกมากกว่า 1 ชิ้น) 2.คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Grouping Before After

34 การทำกลุ่มวัตถุ (Group)
การยกเลิกการรวมกลุ่ม คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ เลือกคำสั่ง Grouping เลือก การรวมกลุ่มใหม่ คลิกเมาส์ขวา ที่รูปภาพ เลือกคำสั่ง Grouping เลือก

35 การใส่รูปภาพ (Picture)
คลิกที่เมนู Insert  Picture  From File เลือกรูปที่ต้องการ คลิกปุ่ม คลิกเลือกรูปที่ต้องการ

36 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art)
คลิกที่เมนู Insert  Picture  Clip Art ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ Clip Art คลิก Organize clips…

37 การใส่ภาพตัดปะ(Clip Art)
3. คลิก Office Collection 4. เลือกประเภทที่ต้องการ 5. เลือกรูปที่ต้องการ

38 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt)
คลิกที่เมนู Insert  Picture  WordArt เลือกรูปแบบของข้อความ คลิกปุ่ม พิมพ์ข้อความแล้วคลิกปุ่ม

39 การแทรกข้อความศิลป์ (WordArt)
2 3 COMPUTER

40 การสร้างแผนภูมิองค์กร
คลิกที่เมนู Insert  Diagram เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ คลิกปุ่ม แผนภูมิองค์กรที่ได้

41 การสร้างตาราง Table คลิกที่เมนู Insert  Table
ใส่จำนวน columns และ จำนวน rows คลิกปุ่ม ตารางที่ได้

42 เมนูคำสั่งใช้ปรับแต่งตาราง
การสร้างตาราง สีพื้นตาราง วาดเส้นตาราง จัดตำแหน่งข้อความ สีเส้นขอบ ลบเส้นตาราง รวมช่องตาราง ความหนาของเส้น ลักษณะเส้น กำหนดเส้นขอบตาราง ใช้แบ่งช่องตาราง เมนูคำสั่งใช้ปรับแต่งตาราง

43 การสร้างกราฟ(Chart) จากเมนู Insert->Chart หรือคลิกไอคอน
หรือ Insert-> New Slide แบบที่มี Chart เลือกการสร้างกราฟ พิมพ์ข้อมูล ลงไปในชีท Datasheet (ลบข้อมูลตัวอย่างทิ้ง) คลิกพื้นที่ของสไลด์เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขแล้ว

44 การสร้างกราฟ(Chart) วิธีเปลี่ยนประเภทของกราฟ ดับเบิลคลิกที่รูปกราฟ
คลิกที่เมนู Chart  Chart Type

45 การใส่ Effect การเปลี่ยนสไลด์
ใส่ลูกเล่นให้กับการเปลี่ยนสไลด์ในเวลาสั่งโชว์ อยู่ที่สไลด์แผ่นที่ต้องการใส่ Effect เลือกคำสั่ง Slide Transition จากเมนู Slide show หรือคลิกเลือกจากหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกชื่อ Effect เลือกความเร็ว Speed และใส่เสียง Sound คลิก Apply to All Slides คลิก Play ขอดู Effect หรือคลิก Slide Show คลิกเลือกชื่อ 4

46 Slide Transition เลือกชื่อ Effect เลือกความเร็วของ Effect
ให้แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC เลือกการเปลี่ยนสไลด์โดย click mouse Automatically after ตั้งเวลาให้เปลี่ยนสไลด์แผ่นต่อไปอัตโนมัติ สั่งโชว์ แสดงตัวอย่างอัตโนมัติ

47 การใส่ Effect การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ
จะมีผลกับข้อความไตเติ้ลและข้อความที่เป็น Bullets เท่านั้น อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect ในหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกคำสั่ง Slide Design  Animation Schemes คลิกเลือกชื่อของ Effect ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง กำหนดให้กับ 1 แผ่น คลิก Apply to All Slide กำหนดให้สไลด์ ทุกแผ่น ใช้ Effect เดียวกัน

48 ประเภทของ Animation Schemes
Subtle แบบเรียบๆไม่หวือหวามาก Moderate เอฟเฟ็กซ์แบบปานกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์แบบที่หวือหวามาก ทำให้ น่าสนใจ No Animation ยกเลิกไม่ใช้เอฟเฟ็กซ์

49 การกำหนด Effect ต่างๆเอง
Custom Animation คือผู้ใช้สามารถกำหนด Effect ให้กับวัตถุในสไลด์เองได้ทั้ง ข้อความ - รูปภาพ และสามารถจัดลำดับการแสดงได้ตามลำดับที่ต้องการ

50 ขั้นตอนการสร้าง Custom Animation
อยู่ในสไลด์แผ่นที่จะใส่ Effect คลิกที่วัตถุที่จะใส่ Effect (กำหนดทีละวัตถุ) เลือกคำสั่ง Custom Animation จากการคลิกเมาส์ขวา หรือจากหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ปุ่ม Add Effect เลือกประเภทของ Effect Entrance เข้ามาครั้งแรก Emphasis เน้นเมื่อมาถึง Exit เคลื่อนไหวออกไป Motion Path เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด

51 Add Effect Entrance Emphasis Motions Paths Exit

52 More Effect ของ Entrance
Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก

53 More Effect ของ Emphasis
Basic เอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtle เอฟเฟ็กซ์เรียบๆ Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก

54 More Effect ของ Exit Basicเอฟเฟ็กซ์ธรรมดา Subtleเอฟเฟ็กซ์เรียบๆ
Moderate เอฟเฟ็กซ์ในระดับกลาง Exciting เอฟเฟ็กซ์ที่หวือหวามาก

55 More Effect ของ Motion Paths
Basic เคลื่อนไหวตามเส้นทางธรรมดา Line &Curves เคลื่อนไหวตามลักษณะเส้น Special เคลื่อนไหวตามเส้นทางพิเศษ เริ่มต้น(เขียว) สิ้นสุด(แดง) เคลื่อนไหวเตามรูปทรง

56 กำหนดความเร็วและการแสดงของวัตถุ
Start ให้เริ่มแสดงเมื่อ On Click เมื่อมีคลิกเมาส์ With Previous พร้อมวัตถุก่อนหน้า After Previous หลังวัตถุก่อนหน้า Speed ความเร็ว Slow ช้า Very slow ช้ามาก Fast เร็ว Very Fast เร็วมาก Medium ปานกลาง

57 การจัดลำดับการแสดง (Order)
กรณีที่มีวัตถุในสไลด์หลายชิ้น และมีการใส่ Effect แล้วต้องการให้วัตถุชิ้นแสดงก่อนหรือหลัง สามารถจัดลำดับได้ คลิกที่ชื่อวัตถุ คลิกที่ลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อจัดลำดับใหม่

58 การกำหนดตัวเลือกของ Effect
การตั้งเวลา การแสดงของข้อความ Text Animation คลิกที่ชื่อวัตถุ ที่ใส่ Effect แล้ว คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Effect Options Animate Text Timing เกี่ยวกับเวลา Text Animation เกี่ยวกับข้อความ

59 การแก้ไข และยกเลิก Effect
ในหน้าต่าง Task pane คำสั่ง Custom Animation คลิกที่หมายเลขของ ลำดับวัตถุ (ที่มีการใส่เอฟเฟ็กซ์ไว้) คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนแบบ Effect คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก Effect

60 การตั้งค่าการนำเสนอ(Setup Show)
จากเมนู Slide Show->Setup show เลือกจำนวนสไลด์ที่จะแสดง เลือกการแสดงในจอภาพ แสดงวนรอบจนกว่าจะกด ESC ควบคุมการแสดงเอง แสดงโดยไม่มีการบรรยาย แสดงตามเวลาที่ตั้ง ไม่แสดง Effect สีของปากกา ใช้ขณะที่โชว์

61 การแทรกข้อคิดเห็น comment
1. คลิก หน้า-หลัง ข้อความที่จะใส่ข้อคิดเห็น 2. เลือกเมนู Insert ->Comment 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นลงไป ในกรอบ 4. คลิกนอกกรอบ Comment เพื่อออกจากการพิมพ์ จะปรากฎสัญลักษณ์ ขึ้นที่หลังข้อความ

62 การพิมพ์สไลด์ (Print)
การขอดูก่อนพิมพ์ 1.เลือกเมนู File->Print Preview หรือคลิก 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะดู-พิมพ์ Print What Slide 1 สไลด์ต่อ 1 หน้า Handout คู่มือบรรยาย Note Pages คู่มือพร้อมบันทึกย่อ Outline พิมพ์เฉพาะข้อความ

63 ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ
Slide Handout 1 Handout 2 Handout 3

64 ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ
Handout 4 Handout 6 Outline

65 การสั่งพิมพ์จาก File->Print
เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์ All ทั้งหมด Current Slide เฉพาะแผ่นปัจจุบัน Slide ระบุหมายเลขสไลด์ 2. เลือกประเภทสไลด์ที่จะพิมพ์ Print What Slide,Handout,note Pages,Outline

66 การสั่งพิมพ์จาก File->Print
3. เลือกสีการพิมพ์ Color/Grayscale 4. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ Scale to fit paperจัดพอดีกระดาษ Frame Slide พิมพ์ขอบสไลด์ Include comment พิมพ์ข้อคิดเห็น 5. เลือกจำนวนชุดที่จะพิมพ์ Copies

67 การสั่งพิมพ์จาก File->Print
1 5 2 3 4

68 การใส่ หัว/ท้ายสไลด์ แทรกวันที่ และหมายเลขสไลด์ และข้อความที่ปรากฏทุกหน้า เลือกเมนู View->Header and Footer ค่า Header/Footer ของสไลด์ ค่า Header/Footer ของ Handout

69 รูปแบบการ บันทึก Save as type นำไปใช้งานรูปแบบต่างๆ
presentation นามสกุลไฟล์ (.ppt) นำไปใช้ในรูปแบบ web page นามสกุลไฟล์ (.htm หรือ .html)

70 การใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์พรีเซนเทชั่น
เลือกเมนู Tools-> Options คลิกที่แท็บ security ใส่รหัสผ่าน สำหรับเปิด Open ใส่รหัสผ่านสำหรับแก้ไข Modify คลิก OK ยืนยันรหัสผ่าน อีกครั้งหนึ่ง

71 การยกเลิกรหัสผ่าน เลือกเมนู Tools-> Options คลิกที่แท็บ security
ลบรหัสผ่าน ที่เป็น *** ออก Ok ออกจาก Options Save ไฟล์อีกครั้งหนึ่ง

72 อบรมการใช้งาน Microsoft PowerPoint

73 มารู้จัก menu ต่าง ๆ กัน
File (แฟ้ม) เป็นเมนูที่รวมการทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟล์ ตัวอย่างเช่น การเปิด การบันทึก การตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็นต้น อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

74 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
Edit (แก้ไข) เป็นเมนูรวมการทำงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สิ่งต่าง ๆ ใน งานนำเสนอของเรา เช่น การคัดลอก ยกเลิกการทำงานที่ผ่านมา การเลือกข้อความ เป็นต้น อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

75 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
View (มุมมอง) เป็นเมนูที่รวมอุปกรณ์การทำงานที่ผู้ใช้จะมองเห็นบนหน้าต่าง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ การสร้างต้นแบบ แทรกสี เป็นต้น แสดงหรือไม่แสดงอุปกรณ์ช่วย หัวกระดาษท้ายกระดาษ อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

76 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
Insert(แทรก) เป็นเมนูที่รวม การทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม การนำเสนอ ให้มีสีสัน ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น การแทรกแผ่นนำเสนอ การแทรกรูปภาพ การแทรกภาพเคลื่อนไหว การแทรกเสียงเป็นต้น อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

77 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
Format (รูปแบบ) เป็นเมนูที่รวมการทำงานเกี่ยวกับการจัดการส่วนการนำเสนอ ตัวอย่างเช่น แบบตัวอักษร การจัดหน้า(ชิดซ้าย ชิดขวา) รวมถึงการตกแต่ง พื้นหลังของแผ่นนำเสนอ และการเรียกหน้าต่างเค้าโครงภาพนิ่งขึ้นมาเพื่อใช้งาน เป็นต้น อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

78 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
Tools (เครื่องมือ) เป็นเมนูที่รวมการทำงานแบบพิเศษที่ทำให้การใช้งาน microsoft powerpoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสะกดคำ การเปลี่ยนภาษาที่จะใช้ในการทำแผ่นนำเสนอ การใช้งาน แมโคร หรือเข้าสู่ เวป เพื่อรับการแนะนำการใช้งาน เป็นต้น อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

79 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
Slide Show (นำเสนอภาพนิ่ง) เป็นเมนูที่รวมการทำงานเกี่ยวกับการแสดงผลแผ่นการนำเสนอ เช่น การดูแผ่นนำเสนอภาพนิ่งที่ออกแบบไว้ การกำหนดขั้นตอนการนำเสนอ การตั้งเวลาในการนำเสนอ กำหนดภาพเคลื่อนไหว กำหนดลักษณะการปรากฏของข้อความ เป็นต้น อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

80 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
Windows (หน้าต่าง) เป็นเมนูที่รวมการทำงานเกี่ยวกับการจัดหน้าต่างที่ปรากฏอยู่ภายในโปรแกรม PowerPoint และ บอกถึงไฟล์การนำเสนอที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

81 มารู้จัก menu กัน (ต่อ)
Help (วิธีใช้) เป็นเมนูที่ใช้สำหรับช่วยในการใช้งาน microsoft PowerPoint มีทั้งการเรียกขอความช่วยเหลือจาก web หรือขอความช่วยเหลือจาก show the office assistant (เหมือการขอให้มีพี่เลี้ยงให้คอยสอบถามการใช้งาน) เป็นต้น อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

82 มารู้จักเครื่องมือรอบหน้าต่างกันนะครับ
อุปกรณ์เหล่านี้เรียกกันว่า ToolBar มีลักษณะเป็น icon ให้เลือกเพื่อเรียกคำสั่ง หรือการทำงานที่มีอยู่ในแต่ละเมนูอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละ ToolBar มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันดังข้อความที่แสดงอยู่กับภาพ โดยแต่ละ toolbar สามารถเพิ่มหรือลด icon ได้โดยการ เลื่อน mouse ไปยังที่ว่างใดของtoolbar แล้ว click ขวา แล้วเลือกช่องการทำงานที่ต้องการ อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

83 มารู้จักเครื่องมือรอบหน้าต่างกันนะครับ (ต่อ)
Slid Design เป็นหน้าต่างที่ช่วยในการออกแบบแนวทางของแผ่นการนำเสนอมีเครื่องมืออยู่หลายประเภทซ่อนอยู่ แสดงออกมาโดยclick ที่ Drop list จะได้เมนูแสดงออกมาดังรูปด้านขวา อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

84 มารู้จักเครื่องมือรอบหน้าต่างกันนะครับ (ต่อ)
Toolbar ต่าง ๆ เราสามารถเลือกให้มีอยู่หรือหายไปได้โดยการเลือกจาก เมนู view แล้วเลือก Toolbars แล้ว click ที่ชื่อต่าง ๆ ตามที่ต้องการ จากภาพ ชื่อใดมีเครื่องหมายอยู่หมายถึง Toolbar นั้นๆ ได้ถูกเลือกและมีการแสดงอยู่บนหน้าต่าง รวมไปถึง slide design ก็คือการเลือกที่ task pane ที่มีเครื่องหมายอยู่ดังรูป อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

85 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ
เตรียมเนื้อเรื่องในการนำเสนอ วางลำดับขั้นการนำเสนอ เตรียมภาพ เสียง องค์ประกอบต่างๆ ในการนำเสอน สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้าง เอกสารนำเสนอครับ แต่เราสามารถเพิ่มเติมได้ภายหลังตามสมควรครับ ไม่ต้องกังวลจนไม่ได้เริ่มทำนะครับ อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

86 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
เมื่อเตรียมสิ่งต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็เข้าโปรแกรมจะได้หน้าตาดังรูปซึ่งเป็นหน้าเอกสารเปล่า ผู้ใช้สามารถทำงานได้ทันที แต่ถ้าต้องการใช้ภาพพื้นหลังที่โปรแกรมเตรียมมาให้ ที่หน้าต่าง New Presentation ให้เลือก From Design template อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

87 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
เมื่อเลือก From Design template จะได้หน้าจอที่เปลี่ยนในเฉพาะในส่วนหน้าต่างด้านขวามือจาก New presentation เป็น Slide Design แล้วตัวอักษร Design template เป็นสีดำ แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนนี้ แล้วดูใต้ข้อความ Apply a design template จะมีรูปให้เลือกอยู่หลายแบบ เราต้องการแบบใดก็เลือกได้เลย อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

88 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
เลือก template มาใช้งานหนึ่งแบบดังรูป อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

89 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
ในกรณีที่ต้องการแผ่นนำเสนอเพิ่มทำได้โดยการเลือกเมนู insert แล้วเลือก New Slide หรือ click ที่ Toolbar Formatting icon New Slide ก็จะได้แผ่นนำเสนออีกแผ่นขึ้นมา อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

90 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
ขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นการเริ่มการเลือกแผ่นงานการนำเสนอว่าจะใช้แผ่นเปล่า หรือ เอาที่มีแบบมาให้แล้ว ต่อไปก็กำหนดแบบของการนำเสนอว่าต้องการข้อความ ภาพประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีทั้งสอง โดยเลือก drop list ที่ slide design จะปรากฏว่ามีการเลือก design template ไว้อยู่เดิม ให้ทำการเลือกส่วน slide Layout อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

91 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
เพื่อความไม่ให้ลายตา ผมขอใช้ตัวอย่างของเอกสารเปล่าเป็นการแสดงการทำงาน แล้วกำหนดแบบการนำเสนอเป็นแบบทั้งแสดงภาพและตัวอักษร อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

92 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

93 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

94 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

95 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

96 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

97 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
อบรมการใช้ Microsoft PowerPoint

98 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
ทำหน้าที่สองกัน โดยเพิ่มแผ่นการนำเสนอโดย click ที่ New slide จะได้ slide แผ่นใหม่มา

99 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)
เลื่อน scroll ลงมาในส่วน Text and content layouts แล้วเลือกให้มีช่องข้อความ1ช่องกับภาพ 2ภาพ title,text and 2 content

100 มาเริ่มสร้างการนำเสนอกันเถอะครับ (ต่อ)

101 การทำ bullets Click ที่ toolbar ที่ icon bullets จะเป็นการใช้สัญลักษณ์

102 การทำ numbering ถ้า click ที่ numbering ก็จะได้เป็นหัวข้อที่เป็นตัวเลข

103 กำหนดรายละเอียด bullets numbering
สามารถกำหนดรายละเอียดของ numbering และ bullets ได้โดยการ click ขวา ณ ตำแหน่งของ numbering หรือ bullets จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา แล้วเลือก bullets and Numbering ดังรูป

104 กำหนดรายละเอียด bullets numbering (ต่อ)
เมื่อเลือก bullets and numbering แล้วจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้กำหนดค่า ดังรูป

105 การจัดตัวอักษร ทำโดยการเลือกที่ เมนู Format แล้วเลือกที่ Font จะได้หน้าต่างดังรูปมาให้กำหนดค่า

106 การจัดต้นแบบใช้เหมือนกันตลอดทั้งการนำเสนอ
ถ้าต้องการจัดตัวอักษรให้เหมือนกันในทุก ๆ แผนการนำเสนอ หรือ เป็นสิ่งใด ๆที่ต้องการกำหนดให้แผนนำเสนอมีความเหมือนกันตลอดทั้งงานสามารถทำได้โดยการเลือกเมนู View และเลือก Master แล้วเลือกสิ่งที่อยากกำหนด ดังรูป Slide Master ต้นแบบแผ่นนำเสนอ Handout Master ต้นแบบเอกสารประกอบการบรรยาย และ Notes Master ต้นแบบบันทึกย่อ

107 การจัดต้นแบบการนำเสนอ (ต่อ)
ถ้าเลือก slide master จะเป็นการกำหนดต้นแบบการนำเสนอ จะได้หน้าต่างขึ้นมาเพื่อกำหนดแบบ ซึ่งหน้าต่างจะมีหน้าตาเหมือนหน้าการนำเสนอ แต่เมื่อมีการกำหนดสิ่งใดไปจะเป็นการกำหนดให้เกิดการใช้งานตลอดทั้งการนำเสนอในไฟล์เดียวกัน

108 การจัดต้นแบบการนำเสนอ (ต่อ)
หน้าต่าง Slide Master ถ้าใส่ข้อความก็จะทำให้มีข้อความนั้นๆ ไปตลอดการนำเสนอ หรือกำหนดการเป็นไปของ bullets และถ้ากำหนด font ก็จะเป็นการใช้ font นั้นไปตลอด เป็นต้น

109 การกำหนดเลขหน้า สามารถแทรกเลขหน้าโดยใช้เมนู view แล้วเลือก header and Footer...

110 การกำหนดเลขหน้า (ต่อ)
เลือก header and Footer...จะได้หน้าต่างขึ้นมาเพื่อกำหนดข้อความ ตัวเลข เป็นต้น

111 มาเก็บไฟล์กันก่อนที่ไฟจะดับ (save)
ขั้นตอนนี้ห้ามลืมเด็จขาดครับ คือ เก็บไฟล์ที่ทำมาบันทึกให้เรียบร้อย (ควรทำขั้นตอนนี้บ่อย ๆ นะครับ) ทำโดยการเลือกเมนู File แล้วเลือก Save ถ้าเป็นการ save ครั้งแรก โปรแกรมจะถือว่าเป็นการ save as โดยจะมีการให้กำหนดชื่อและ Folder ที่ต้องการ (มีหน้าต่าง save as ปรากฏ) ถ้าเป็นการ save ครั้งต่อมาจะถือว่าเป็น การบันทึกทับไฟล์ เก่าไป

112 การนำเสนอภาพนิ่ง เมื่อทำการสร้างการนำเสนอเสร็จสิ้นก็ถึงคราว นำงานไปประกอบการบรรยาย โดยเลือกที่เมนู Slide show แล้วเลือก view show เมื่อเลือก view show ก็จะเห็นงานที่สร้างเต็มหน้าจอ และสามารถเปลี่ยนหน้าได้โดยการ click mouse หรือใช้ปุ่มลูกศร หรือ space bar

113 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ
สามารถเพิ่มความสามารถในการแสดงข้อความเป็นลำดับ ๆ ได้โดยการ เลือกข้อความclickขวา เลือก custom animation Slide design เปลี่ยนเป็น custom animation

114 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
เลือก Add Effect แล้วเลือกแบบที่อยากให้มีการเคลือนไหว หรือเลือก drop list เพื่อเลือก Animation Schemes

115 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
กรณีเลือก Add Effect มีลำดับการนำเสนอหลายแบบ Entrance การปรากฏของหัวข้อ Emphasis การเน้นหัวข้อ (แสดงเป็นตัวเข้มขึ้น ๆ จนชัด เป็นต้น) Exit จบการทำงาน เป็นการกำหนดแบบเพื่อให้ตัวหนังสือเลือนหายไป Motion path ใช้กำหนดเน้นการเคลื่อนที่ของตัวหนังสือ ตัวอย่างที่เลือกมา คือ entrance checker board

116 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
Entrance checker board เป็นการบอกให้ตัวหนังสือค่อย ๆ แสดงขึ้นมาแบบตารางหมากรุก เมื่อเลือกเสร็จจะเห็นว่า หน้าต่าง custom animation มีเหมือนหัวข้อเพิ่มขึ้นมา 4 หัวข้อ เป็นการแสดงลำดับในการนำเสนอข้อความ สามารถดูตัวอย่างได้โดย click ที่ slide show การมีสัญลักษณ์ mouse หมายถึงข้อความจะแสดงหลังจากมีการ click mouse เราสามารถเปลี่ยนได้โดยนำ mouse ไปclick ที่ช่องที่ต้องการ แล้วเลือกจาก drop list (มีการกระทำอยู่หลายๆ แบบให้เลือกครับ)

117 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
Start on click นำเสนอหลังจาก click mouse Start with previous แสดงพร้อมกับข้อความก่อนหน้า Start after previous แสดงต่อจากข้อความก่อนหน้า(มีการหน่วงเวลาเอาไว้ สามารถกำหนดช้า เร็วได้) Effect option ถ้าเลือกจะมีหน้าต่างออกมาให้กำหนดเงื่อนไขในการนำเสนอหลายอย่าง Timing ใช้กำหนดเวลาได้ Show Adva.... แสดงช่วงเวลาในการนำเสนอ romove ลบการกำหนดการเคลื่อนไหวข้อความ

118 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
จากรูปจะสังเกตเห็นตัวเลขซึ่งเป็นลำดับในการนำเสนอ ในตัวอย่างทั้ง 4 หัวข้อเป็นเลข 1 ทั้งสิ้นมีความหมายว่าเป็นลำดับการนำเสนอเดียวกัน จาก slide ทำให้รูปว่าหัวข้อแรก (click เพื่อเพิ่มข้อความ) จะแสดงเมื่อ click mouse แล้วอีกทั้งสามหัวข้อจะแสดงออกมาพร้อมกัน เพราะถ้าเข้าไปดูจะ เห็นว่าที่หัวข้ออื่นๆ เลือกอยู่ที่ Start with previous คือจะแสดงพร้อมกับข้อความก่อนหน้า ทำให้ทั้ง 4 หัวข้อแสดงออกมาพร้อมกัน ให้ลองทำการเปลี่ยน หัวข้อที่2(click เพิ่มหัวข้อ)ในหน้าต่าง custom animation เป็น Start after previous

119 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
จะเห็นว่าตัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่หน้าต่าง custom Animation มีการเปลี่ยนแปลง รูปที่นำมาแสดงเป็นขณะที่มีการลอง paly จะเห็นว่าหลังจาก click mouse หัวข้อแรกจะแสดงออกมาก่อนแล้วที่เหลือทั้ง 3 หัวข้อจะค่อยๆ ตามออกมาโดยหน่วงเวลาเท่ากับ แถบสีม่วง ที่เห็นอยู่ในหน้าต่าง custom Animation ซึ่งเวลาของทั้ง 3 หัวข้อใช้เวลาเท่ากันถ้าเราแก้ ในหัวข้อ 3 อีกก็จะทำให้การแสดงข้อความเหลือมกันไปเรื่อยๆ

120 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
การใส่ลูกเล่นการเคลื่อนไหวสามารทำได้ทั้งข้อความและรูปภาพ ตาราง ภาพวีดีโอ กราฟ รวมไปถึงภาพตัดปะด้วย ซึ่งการทำงานก็แบบเดียวกัน เลือกภาพ click ขวา เลือก Add effect เลือก entrance เลือก Fly in การเลือก Fly in เป็นการทำให้ภาพปรากฏขึ้นมาโดยเลื่อนขึ้นมาจากด้านล่าง

121 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
เมื่อเลือกแบบ animation ของภาพเสร็จแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่หน้าต่าง custom animation คือจะปรากฏเลข 2 ขึ้นซึ่งเป็นการบอกลำดับที่ของภาพที่จะแสดงเป็นอันดับ2 ต่อจากข้อความ และจะรอให้มีการ click mouse ก่อนภาพ ถึงจะแสดงขึ้นมาแบบ Fly in

122 เพิ่มลูกเล่นในการนำเสนอ (ต่อ)
นอกจากทำภาพ หรือ ข้อความให้เข้ามา หรือ ออกไปเหมือนการเคลื่อนไหวแล้วเรายังสามารถใส่เสียงลงไปได้ด้วยขั้นตอนที่เหมือนกัน โดยเลือก Effect option ก็จะมีให้เลือกเสียงประกอบครับ (ปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง)

123 การพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย
เมือทำเอกสารนำเสนอเรียบร้อยในการ นำเสนอจะมีการใช้เอกสารที่ตรงกับงานนำเสนอที่ได้สร้างขึ้น เราจึงต้องพิมพ์เอกสารที่สร้างนี้ออกไป โดยเลือกที่เมนู File เลือก print จะได้หน้าต่าง print ปรากฏขึ้นมา

124 การพิมพ์เอกสาร (ต่อ) เมือเลือก print จะได้หน้าต่าง print ปรากฏขึ้นมา โดยมีส่วนให้เลือกหลายจุดที่จะต้องคำนึงถึง ตัวอย่างแรก ถ้าต้องการพิมพ์ เฉพาะเอกสารให้เหมือนกับหน้าจอที่แสดงบนคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะไปพิมพ์ ลงบนแผ่นใส ต้องเลือกในช่อง print what เป็น slides ส่วนความเข้มของการพิมพ์ อยู่ที่ช่อง Color/grayscale ถ้าต้องการพิมพ์สี ใช้ color ถ้าพิมพ์ขาวดำกรณีที่ไม่ใช่เครื่องพิมพ์สีให้เลือก pure black and white

125 การพิมพ์เอกสาร (ต่อ) ตัวอย่างที่สอง เป็นความต้องการเอกสารพิมพ์เพื่อให้ผู้เข้าฟังบรรยาย มีเอกสารไว้อ้างอิงหรือจดบันทึกตามการบรรยาย ก็จะเลือกในช่อง Print what เป็น Handouts แล้วจะต้องเลือก slides per_page เพื่อกำหนดจำนวนภาพนิ่งต่อกระดาษหนึ่งแผ่น และกำหนดว่ากระดาษอยู่แนวนอน หรือ แนวตั้ง ความเข้มของการพิมพ์มีความสำคัญสำหรับภาพนิ่งสีที่สร้างขึ้น ถ้าเครื่องพิมพ์ที่เรามีอยู่เป็นเครื่องพิมพ์ขาวดำ การพิมพ์สีจะทำให้ไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้ ฉะนั้นสำหรับเครื่องพิมพ์ขาวดำควรเลือก pure black and white Note

126 การพิมพ์เอกสาร (ต่อ) ตัวอย่างที่สาม เป็นการพิมพ์เอกสารที่มีการทำการบันทึกข้อความบางอย่างไว้เตือนความจำสำหรับผู้บรรยาย จะทำการเลือก Notes Page ในช่องของ Print what เอกสารที่ได้จะเป็นดังรูป ความเข้มของการพิมพ์มีความสำคัญสำหรับภาพนิ่งสีที่สร้างขึ้น ถ้าเครื่องพิมพ์ที่เรามีอยู่เป็นเครื่องพิมพ์ขาวดำ การพิมพ์สีจะทำให้ไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้ ฉะนั้นสำหรับเครื่องพิมพ์ขาวดำควรเลือก pure black and white

127 การพิมพ์เอกสาร (ต่อ) ตัวอย่างสุดท้าย เป็นการพิมพ์โดยเรียบเรียงเฉพาะหัวข้อออกมา ซึ่งผมไม่ค่อยได้เห็นการพิมพ์แบบนี้ออกมาสักเท่าไหร่ครับ โดยเลือก Outline view ที่ print what เอกสารที่ได้มีหน้าตาดังรูป note ความเข้มการพิมพ์ถ้าเราต้องการพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องมักจะพิมพ์ในโหมด gray scale เพื่อเป็นการประหยัดหมึกในการพิมพ์

128 การพิมพ์เอกสาร (ต่อ) ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ จะเหมือนกับการใช้งานใน microsoft word excel อย่างเช่น การเลือกเครื่องพิมพ์ การทำสำเนา การเลือกหน้าที่จะพิมพ์ ซึ่งมีความเข้าใจได้ง่ายตามความหมายที่อ่านได้จากข้อความ Note Printer คือเลือกเครื่องพิมพ์ Print range คือการเลือก ช่วงของหน้าที่ต้องการจะพิมพ์ Copy จำนวนที่ต้องการสำเนาการพิมพ์

129 ส่งท้าย เมื่อถึงหน้านี่ คุณๆทั้งหลายก็สามารถสร้างแผ่นนำเสนอที่มีทั้งข้อความและภาพ รวมไปถึงสามารถเพิ่มลูกเล่นในการจัดลำดับการแสดงก่อนหลังของข้อความ หรือ รูปภาพได้ (อย่าลืม save นะครับ) ทั้งสามารถแสดงให้ภาพ หรือ ข้อความเคลื่อนไหวได้ ยังขาดอีกสักหน่อยคือ เราสามารถซ้อมการนำเสนอ พร้อมกับการตั้งเวลา ในการนำเสนอ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาค่อย click เพื่อเปลี่ยนแผ่นนำเสนอ และ การหาโปรแกรมมาใช้กับไฟล์ powerpoint ในกรณี่ที่เครื่อง computer ไม่มีโปรแกรม powerpint

130 ซ้อมการจับเวลาการนำเสนอ
เลือกเมนู slide show แล้วเลือก Rehearse Timings เพื่อทำการจับเวลาการนำเสนอ จะปรากฏแผ่นนำเสนอเต็มจอภาพ และมีนาฬิกาจับเวลาอยู่ด้วยดังรูป (เมื่อเริ่มจับเวลา ให้ลองบรรยายจริง ตามไปด้วย มีการเปลี่ยนหน้า หยุดเวลาเมื่อบรรยายจบ)

131 ทำการนำไฟล์ไปนำเสนอที่อื่น
เลือกเมนู File เลือก pack and go... เป็นการนำเอาไฟล์ powerpoint ไปเก็บไว้ใน drive ที่สามารถนำเอางานไปแสดงที่อื่นได้ เราสามารถร่วมตัวแสดงลงไปได้ ซึ่งมีผลให้เราสามารถเอางานไปแสดงบนเครื่องที่ไม่มีโปรแกรม PowerPoint ได้ด้วย การใช้งานก็ไม่ยากแต่จะต้อง load โปรแกรม ppviewer97.exe ในเครื่องเสียก่อนแล้วถึงจะรวมตัวแสดงลงไปกับงานได้ (บอกตรงๆ ครับ ผมยังไม่เคยลองจริงๆ สักที คงฝากให้คุณๆ ไปลองดูนะครับ แต่ผมมีโปรแกรม ppviewer97.exe มาให้ครับ)

132 ส่งท้ายจริงๆ PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ ที่เป็นที่นิยม โปรแกรมหนึ่ง แล้วมีลูกเล่นมากมายครับ 6 ชั่วโมงนี้อาจจะ ทำให้เราได้รู้การใช้งานได้ระดับหนึ่งครับ แต่คงยังไม่หมด หวังว่าผู้อบรมทุกคน จะไปฝึกฝีมือให้เก่งกล้าขึ้นเรื่อยๆ นะครับ แล้วอย่างไรถ้ามีโอกาส นำเอางานมาให้ผมดูบ้างนะครับ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office PowerPoint 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google