งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสื่อ ประสม ง แบบทดสอบกลางภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสื่อ ประสม ง แบบทดสอบกลางภาค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสื่อ ประสม ง 32243 แบบทดสอบกลางภาค
ครูพิมพ์พร เพ็ชอินทร ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

2 1. ข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรม Illustrator
ตัดต่อภาพ สร้างเว็บไซต์ วาดภาพ นำเสนอ

3 2. ข้อใดเป็นนามสกุลของโปรแกรม Illustrator
.fls .doc .Psd .Ai

4 3. โปรแกรม Illustrator เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทใด
บริษัทอะโดบีการ์เม้น บริษัทอะโดบีจำกัด บริษัทอะโดบีแอดวาน บริษัทอะโดบีซิสเต็มส์

5 4. Illustrator รุ่นแรก เกิดขึ้นเมื่อ ค.ส.ใด
1986 1987 1988 1989

6 5. ข้อใดเป็น version ล่าสุดของ Illustrator
ค. Cs3 ง. Cs5

7 6. ข้อใดคือลักษณะของภาพแบบ Vector
ก. ภาพมีสีสันสดใส สมจริง ข. ภาพคมชัด เม็ดสีไม่ แตกเมื่อย่อขยาย ค. ภาพที่มีค่าสีเหมือน ภาพจริง ง. ภาพที่มีความละเอียด สวยงาม

8 7. ภาพชนิดใดคือภาพที่เกิดจากเม็ดสีเล็ก ๆ มาประกอบกัน
ก. Bitm ap ข. Vect or ค. RGB d ง. CMY K

9 8. ข้อใดเป็นวิธีย่อขยายกระดาษทำงาน
ก. Alt + หรือ - ข. Shift + หรือ - ค. Insert + หรือ - ง. Ctrl + หรือ -

10 9. ส่วนใดของโปรแกรมคือ แถบเมนู (Menu Bar)
ก. พื้นที่อยู่ของชุดคำสั่งทุก รูปแบบของโปรแกรม ข. เครื่องมือปรับแต่งการ ทำงาน ค. เครื่องมือในการ จัดการภาพ ง. กรอบหน้ากำหนด คุณสมบัติในการทำงาน

11 10. ชุดเครื่องมือใดใช้สำหรับวาดรูปทรงเรขาคณิต
ก. ข. ค. ง.

12 11. ข้อใดคือการใช้งานพาเลท ซิมโบล (Palate Symbol)
ก. การสร้างภาพใหม่ ข. การเปลี่ยนวัตถุ       ค. การเลือกใช้ภาพสำเร็จ ง. การสร้างภาพบุคคล

13 12. ข้อใดคือลักษณะของงานที่สร้างจากโปรแกรม Illustrator CS3
ก. การสร้างงานจากการ วาดจุด ข. การสร้างภาพลายเส้น ค. การสร้างภาพ ประกอบการออกแบบ ง. ถูกทุกข้อ

14 13. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการนำโปรแกรม Illustrator CS3 มาใช้งาน
ก. งานสิ่งพิมพ์ ข. งาน ออกแบบ กราฟิก ค. งาน ถ่ายภาพ ง. งานสร้าง การ์ตูน

15 14. ข้อใดไม่ใช่หน้าการทำงานของ Tool Box
ก. การ ตกแต่ง ภาพ ข. การเลือก วัตถุ ค. การเปิด วัตถุ ง. การหมุน วัตถุ

16 15. ข้อใดคือการเปิด Tool Box ขึ้นมาทำงาน
ก. Effect > Tool ข. Help > Tool ค. Object > Tool ง. Window > Tool

17 16. ข้อใดคือไฟล์มาตรฐานของโปรแกรม Adobe Illustrator
ก. .Ai ข. .iA ค. .AT ง. .TA

18 17. คำสั่งใดคือการบันทึกไฟล์เพื่อนำภาพไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์
ก. File > Save ข. File > Save As… ค. File > Save a Copy… ง. File > Save foe Web & Devices…

19 18. เครื่องมือใดใช้ลบและตัดแต่งวัตถุ
ก. ข. ค. ง.

20 19. ส่วนเครื่องมือหลักใดใช้ปรับแต่งวัตถุ
ก. Menu bar ข. Control panel ค. Tool box ง. Page Grid

21 20. เครื่องมือใดเรียกใช้งาน Symbol
ก. ข. ค. ง.

22 21. เครื่องมือใดใช้พิมพ์ข้อความลงในชิ้นงาน
21. เครื่องมือใดใช้พิมพ์ข้อความลงในชิ้นงาน  ก. ข. ค. ง.

23 22. ข้อใดคือลักษณะเลเยอร์ (Layer)
ก. กล่องข้อความ ข. อุปกรณ์กำหนด ตำแหน่ง ค. ชั้นของภาพกราฟิกที่ ทับซ้อนกันอยู่ ง. ตัวช่วยจัด หน้ากระดาษ

24 23. ใดคือความสำคัญของการลำดับเลเยอร์ (Layer)
ก. จัดความสำคัญของขนาด วัตถุ ข. เรียงลำดับขนาดของวัตถุ ค. ทำให้สีของภาพชัดเจน ขึ้น ง. แสดงผลวัตถุตาม ตำแหน่งที่ต้องการ ให้อยู่ด้านหน้าหรือ ด้านหลัง

25 24. ข้อใดคือปุ่มการแสดงผลของเลเยอร์
ก. ข. ค. ง.

26 25. ข้อใดคือการเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์
ก. ลากเลเยอร์ที่ต้องการ เปลี่ยนชื่อ ข. คลิกขวาเลเยอร์ที่ ต้องการเปลี่ยนชื่อ ค. นำเมาส์ไปชี้เลเยอร์ที่ ต้องการเปลี่ยนชื่อ ง. ดับเบิลคลิกเลเยอร์ที่ ต้องการเปลี่ยนชื่อ

27 26. โหมดสีใดที่เหมาะสำหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์
ก. CMYK ข. RGB ค. web ง. print

28 27. ข้อไม่เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกวัตถุ
ก. ข. ค. ง.

29 28. งานใดต่อไปนี้ควรใช้โปรแกรม Illustrator CS3 ในการสร้างชิ้นงาน
ก. งานออกแบบ ข. งานออกแบบ การนำเสนอ   ค. การทำแผ่นพับ ง. การสร้าง เว็บไซต์

30 29. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างโปรแกรม Photoshop กับ Illustrator
ก. Illustrator ใช้ทำงาน raster ส่วน Photoshop ใช้ทำงาน vector ข. Illustrator สร้างรูป ส่วน Photoshop ใช้แต่งรูป ค. Illustrator ใช้แต่งรูป ส่วน Photoshop สร้างรูป ง. ไม่มีข้อใดถูก

31 30. การสั่งแบบ Save As คือข้อใด
ก. การบันทึกเอกสารในชื่อ เดิม ข. การบันทึกเอกสารโดย เปลี่ยนชื่อใหม่ ค. การบันทึกเอกสารซ้ำโดย ไม่ทับเอกสารเดิม ง. การบันทึกโครงร่างการ ออกแบบ

32 คำสั่ง : จงตอบคำถามให้ถูกต้อง
จงบอกความสามารถที่ มากขึ้นของ Illustrator CS 3


ดาวน์โหลด ppt วิชาสื่อ ประสม ง แบบทดสอบกลางภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google