งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office PowerPoint 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office PowerPoint 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office PowerPoint 2003
ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการและการเผยแพร่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

2 หลักการทำงานของ Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างสรรค์งานที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Presentation) เช่น การทำภาพนิ่ง, การจัดทำแผ่นใส, การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย โดยมีรูปแบบสำเร็จให้เราเลือกใช้ได้มากมายตามลักษณะงานที่จะนำเสนอ รวมถึงการปรับแต่งก็กระทำได้โดยง่าย และยังสามารถสร้างงานนำเสนอเพื่อนำไปแสดงในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

3 การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
Plan (วางแผน) บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ฟังและกำหนดจุดประสงค์ในการพูดของคุณ Prepare (เตรียมการ) สร้างแนวคิดทางบวกและเตรียมโครงสร้างและเวลาในการนำเสนอของคุณ Practice (ฝึกฝน) ทบทวนเนื้อหาของคุณ ทดสอบ และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของคุณ และสร้างความกระตือรือร้นและความมั่นใจในการนำเสนอ Present (นำเสนอ) มุ่งมั่นกับหัวข้อของคุณและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ฟังเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟังและชี้ให้เห็นคุณค่าข้อความ ของคุณ

4 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003
1 2

5 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Restore down Slide Area Minimize Close Title Bar Menu Bar Toolbar Outline Tab Slide Tab Scroll Bar Buttons View Status Bar Note Pane Task Pane

6 ตัวอย่างมุมมองต่าง ๆ (Buttons View)
Normal View Slide Sorter View Slide Show from current slide

7 การสร้างงานนำเสนอ แบ่งเป็น 3 ประเภท
AutoContent Wizard (ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ) Template(จากแม่แบบออกแบบ) Blank(งานนำเสนอเปล่า)

8 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard
ในหน้าต่าง Task Pane คลิกที่ Create a new presentation ในหัวข้อ New ให้คลิกที่ From AutoContent wizard 2 1

9 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ)
3. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 3

10 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ)
4. คลิกปุ่ม เพื่อสามารถดูหัวข้อได้ทั้งหมด 5. เลือกชนิดงานนำเสนอที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 6. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 4 5 6

11 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ)
7. เลือกชนิดอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอ 8. คลิกปุ่ม เพื่อทำขั้นตอนต่อไป 7 8

12 การสร้างงานนำเสนอด้วยAutoContent Wizard (ต่อ)
ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ นำเสนอ On-screen presentation (งานนำเสนอบนหน้าจอ) Web presentation (งานนำเสนอบนเว็บ) Black and White overheads (เครื่องฉายข้ามศีรษะแบบขาวดำ) Color overheads เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะแบบสี 35 mm slides เครื่องฉายภาพนิ่ง 35 ม.ม.

13 การสร้างงานนำเสนอด้วย AutoContent Wizard (ต่อ)
9. ชื่อเรื่องงานนำเสนอ 10. ใส่ข้อความที่ต้องการไว้ที่ท้ายกระดาษ 11. คลิกปุ่ม เพื่อสิ้นสุดการทำงาน 9 10 11

14 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template
คลิกที่เมนู File ->New ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ From design template ในส่วนของ Apply a design template เลือกรูปแบบ Templates ที่ต้องการ

15 การสร้างงานนำเสนอด้วย Template (ต่อ)
3 2

16 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation
คลิกที่เมนู File ->New ในหน้าต่าง Task Pane ส่วนหัวข้อ New ให้คลิกที่ Blank presentation

17 การสร้างงานนำเสนอด้วย Blank presentation (ต่อ)
3. ในส่วนของ Apply slide layout เลือกรูปแบบ layout ที่ต้องการ

18 การสร้างกล่องข้อความ(text box)
ลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่ ที่ต้องการวางข้อความ พิมพ์ข้อความลงไป

19 การจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ 1. ลากเมาส์คลุมข้อความเฉพาะที่ต้องการ
2. เลือกกรอบข้อความ เลือกการจัดรูปแบบ แบบตัวอักษร ตัวหนา ขีดเส้นใต้ ชิดซ้าย ชิดขวา ลดขนาด ขนาดตัวอักษร ตัวเอียง เพิ่มเงา จัดกึ่งกลาง เพิ่มขนาด

20 การใส่สัญลักษณ์และเลขลำดับ
Bullets and Numbering เลือกข้อความ คลิกปุ่ม Bullets เพื่อใส่สัญลักษณ์หรือ คลิกปุ่ม Numbering เพื่อใส่เลขลำดับ วิธีการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง

21 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์
คลิกที่เมนู  Format เลือก Bullets and Numbering เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ เลือกขนาด(ปกติจะเป็น 100%) เลือกสี

22 การเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ (ต่อ)
คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปภาพ คลิกปุ่ม เพื่อเลือกสัญลักษณ์

23 จัดรูปแบบพื้นหลังสไลด์ (Background)
1. คลิกเมนู Format ->Background หรือคลิกเมาส์ขวา-ที่ว่างๆบนพื้นสไลด์ 2. เลือกสีที่ต้องการ หรือเลือกสีอื่นๆ More Colors และสีแบบพิเศษ Fill Effect

24 เปลี่ยนโครงร่างสีสไลด์
เลือกคำสั่ง Slide Design-Color Scheme จากหน้าต่าง Task Pane คลิกเลือกโครงร่างสีที่ต้องการ(เปลี่ยนทุก Slides) คลิกเมาส์ขวาที่สี Color Scheme เลือก Apply to All Slides ใช้กับ Slide ทุกแผ่น เลือก Apply to Selected Slides ใช้กับ Slide ที่เลือกไว้ 3

25 แก้ไขสีโครงร่างด้วยตนเอง
คลิก Edit Color Schemes คลิกเลือกสี ที่ต้องการจะเปลี่ยน คลิกที่ปุ่ม

26 แก้ไขสีโครงร่างด้วยตนเอง (ต่อ)
4. คลิกเลือกสี ที่ต้องการ 5. คลิก ปุ่ม OK 6. คลิกปุ่ม Apply(จะมีผลกับสีของสไลด์ ทุกแผ่น)

27 การวาดภาพ (Drawing) คลิกที่เมนู View  Toolbars  Drawing
ลักษณะของเส้นประ สร้างรูปอัตโนมัติ ภาพตัดปะ วงกลม เติมสีให้กับรูป กำหนดเงา เลือกวัตถุ วาดลูกศร อักษรศิลป์ สีตัวอักษร การสร้างเส้น รูปภาพ รูป 3 มิติ สีเส้น สร้างสี่เหลี่ยม ไดอะแกรม ลักษณะลูกศร แก้ไขและปรับแต่งรูป กล่องข้อความ ลักษณะของเส้น


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office PowerPoint 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google