งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word Part I Government Savings Bank Computer Trainging Í

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word Part I Government Savings Bank Computer Trainging Í"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word Part I Government Savings Bank Computer Trainging Í

2 วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ
ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดเอกสาร

3 ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ
ความหมาย ระบบประมวลผลคำหรือ Word Processing System เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานเอกสาร แต่ระบบประมวลผลคำสามารถสร้างเอกสารได้ดีกว่าเครื่อง พิมพ์ดีดหลายเท่า เพราะสามารถแทรกรูปภาพ สร้างตาราง ตกแต่งตัวอักษร หรือแม้กระทั่งตรวจสอบคำผิด

4 ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ
หลักการทำงาน ข้อความที่พิมพ์จะปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการพิมพ์ลงบนกระดาษ ต้องสั่งให้พิมพ์เอกสารออกมาทางเครื่องพิมพ์ เราสามารถเรียกข้อมูลมาแก้ไข หรือสั่งพิมพ์กี่รอบกี่ได้ ทำให้ผู้ใช้ ไม่ต้องสร้างเอกสารใหม่หลายๆ รอบ

5 ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ
ประโยชน์ 1. แก้ไขจุดที่ผิดบนหน้าจอได้ก่อนสั่งพิมพ์ลงกระดาษ 2. บันทึกเอกสารในรูปไฟล์ สามารถเรียกขึ้นมา ใช้งานใหม่หรือแก้ไขกี่รอบก็ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด 3. มีคำสั่งช่วยตกแต่งเอกสารให้สวยงาม

6 ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002
การเรียกใช้และออกจากโปรแกรม 1. การเรียกใช้โปรแกรม - คลิกปุ่ม Start เลื่อนไปที่ Programs - เลือก Microsoft Word

7 ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002
การเรียกใช้และออกจากโปรแกรม 2. การออกจากโปรแกรม - เลือกคลิกที่ ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าต่าง โปรแกรม - เลือกคำสั่ง Exit จากเมนู File

8 ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002
ลักษณะหน้าต่างของโปรแกรม 1. Title Bar Scroll Bar 2. Menu Bar 7. Cursor 3. Toolbar 8. Mouse Pointer 4. Status Bar 9. Control Bar 5. View Button 10. Task Pane

9 ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002
Task Pane Cursor Scroll Bars View Button Toolbar Status bar Control Bar ลักษณะหน้าต่างของโปรแกรม

10 ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002
การพิมพ์และการเลือกข้อความบนพื้นที่ทำงาน 1. การพิมพ์ข้อความ 2. การเลือกข้อความ 3. การยกเลิกการเลือกข้อความ

11 ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002
ระบบความช่วยเหลือ (Help) เป็นระบบการให้ความช่วยเหลือของ Microsoft Word รวบรวมคำอธิบายและวิธีการทำงานต่างๆ ของโปรแกรมเอาไว้ 1. วิธีการใช้งาน

12 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเอกสาร
การจัดการกับไฟล์เอกสาร 1. การบันทึกเอกสาร 2. การเปิดเอกสาร 3. การปิดเอกสาร 4. การสร้างเอกสารใหม่

13 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเอกสาร
การจัดการคำและข้อความ 1. การสลับแป้นพิมพ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 2. การลบข้อความ 3. การคัดลอกและการวางข้อความ 4. การย้ายข้อความ 5. การยกเลิกและการทำซ้ำ การค้นหาและแทนที่คำ 7. การแสดง/ซ่อนอักขระที่ไม่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

14 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเอกสาร
การพิมพ์และการตรวจสอบก่อนการพิมพ์ 1. การตรวจสอบการสะกดคำ 2. การตรวจสอบไวยากรณ์ 3. การดูตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์

15 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเอกสาร
การพิมพ์เอกสาร - คลิกที่ไอคอน - ใช้คำสั่ง Print จากเมนู File จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพทางขวาขึ้นมา

16 วัตถุประสงค์ ตอนที่ 1 ระบบประมวลผลคำ
ตอนที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2002 ตอนที่ 3 คำสั่งพื้นฐานในการจัดเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word Part I Government Savings Bank Computer Trainging Í

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google