งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น
จากเมนู Insert เลือกคําสั่ง Picture และเลือก From File เลือก Drive, Folder และเลือกชื่อไฟลรูปภาพที่ตองการ และกดปุม Insert

2 การแทรกรูปภาพจาก Clip Gallery
เลือกคำสั่ง Insert -> Picture -> Clip Art

3 คลิกที่ชื่อโฟลเดอรที่ตองการ ดานขวามือจะมีภาพ Clip Art ให เลือกตามตองการ

4 นําเมาสชี้ที่ภาพจะปรากฏลูกศรเล็กขึ้นมา ใหคลิกเลือกคําสั่ง Copy หรือจะใชวิธีคลิกที่ภาพ ลากเมาสเพื่อนําภาพนั้นไปวางที่สไลดที่ เปดอยู่

5 การเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
การเคลื่อนย้าย Click Mouse ที่รูปภาพ แล้วลาก Mouse เมื่อรูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อย Mouse การเปลี่ยนขนาด Click Mouse ที่รูปภาพเกิดจุดปรับขนาด 8 จุด Click Mouse แล้วลากออกหรือลากเข้าเพื่อเปลี่ยนขนาด

6 การเปลี่ยนแปลงรูปภาพ
การ Copy รูปภาพ Click Mouse ที่รูปภาพ Click Mouse รูป หรือ Copy ด้วยวิธีอื่นเหมือนกับข้อความต่างๆ การลบรูปภาพ Click Mouse รูป หรือ ลบด้วยวิธีอื่นเหมือนกับข้อความต่างๆ

7 การจัดขอความรอบรูปภาพ
คลิกเลือกรูปภาพที่ตองการ คลิกเมาสขวาที่รูปภาพ หรือ ที่เมนู Format เลือกคําสั่ง Picture เลือก Tab Sheet Layout กําหนด Wrapping Style โดยคลิกเลือกรูปแบบที่ตองการ

8 การแทรกขอความศิลป (Insert WordArt)
Click ที่ปุ่ม หรือ เลือกคำสั่ง Insert->Picture->WordArt

9 เลือกรูปแบบของ WordArt

10 พิพม์ข้อความ ยินดีต้อนรับ

11 การวาดภาพเอง แสดงแถบเครื่องมือ Drawing ใช้คำสั่ง View-> Toolbars

12 การวาดภาพเอง Click Mouse เลือกเครื่องมือวาดภาพ
Mouse เปลี่ยเป็น + Click Mouse แล้วลาก ได้ภาพตามต้องการแล้ว ปล่อย Mouse

13 ตกแต่งรูปวาด เปลี่ยนแบบของเส้นและหัวลูกศร Click ที่รูปวาด Click ที่

14 ตกแต่งรูปวาด แต่งสีและลวดลาย Click Mouse ที่รูปที่ต้องการแต่งสี
สามารถเลือกสีและ Effects ต่างๆ สมัครด่วน

15 ตกแต่งรูปวาด ใส่เงาและ Effect 3 มิต สมัครด่วน
Click Mouse ที่รูปที่ต้องการใส่เงาและ Effect Click ที่

16 สวัสดีค่ะ ตกแต่งรูปวาด ใส่รูปจาก AutoShape Click ที่ปุ่ม AutoShapes
เลือกรูปต่างๆ ตามความต้องการแล้ววาด

17 การใส่ข้อความใน AutoShape
Click Mouse ขวาที่ AutoShap เลือก Add Text ประกาศ สมัครด่วน STOP


ดาวน์โหลด ppt การแทรกรูปภาพ การนํารูปภาพจากแฟมขอมูลอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google