งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word Part II Government Savings Bank Computer Training Í

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word Part II Government Savings Bank Computer Training Í"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word Part II Government Savings Bank Computer Training Í

2 Microsoft Word เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับแทรกตารางลงในเอกสาร

3 Microsoft Word คำสั่งต่อไปนี้ใช้สำหรับจัดแต่งเอกสารอย่างไร

4 Microsoft Word คำสั่งในข้อใดใช้สำหรับแทรกรูปภาพจากไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
1. Insert > Picture > Clip Art… 2. Insert > Picture > From File… 3. Insert > Picture > Word Art… 4. Insert > Picture > AutoShapes…

5 Microsoft Word คำสั่ง View > Header and Footer… ใช้สำหรับแสดงหน้าแรกสุด และหน้าสุดท้ายของเอกสาร Word ใช่หรือไม่

6 Microsoft Word Part II Government Savings Bank Computer Training Í

7 วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายถึงคำสั่งพื้นฐานของการจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word

8 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง
การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

9 Microsoft Word ตัวอย่าง

10 Microsoft Word ตัวอย่าง

11 Microsoft Word ตัวอย่าง

12 Microsoft Word ตัวอย่าง

13 Microsoft Word ตัวอย่าง

14 Microsoft Word ตัวอย่าง

15 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง
การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

16 การตกแต่งเอกÊÒÃ การกำหนดขนาดและระยะขอบกระดาษ
การเลือกแบบและตกแต่งตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า/บรรทัด

17 การตกแต่งเอกÊÒÃ การใส่เครื่องหมายหรือเลขหัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น
การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

18 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง
การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

19 การสร้างตาราง การสร้างตาราง การแทรก/แถว การแทรก/ลบคอลัมน์
การเปลี่ยนขนาดเซล

20 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง
การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

21 การแทรกองค์ระกอบอื่นในเอกÊÒÃ
การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ

22 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง
การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

23 Microsoft Word ตัวอย่าง

24 Microsoft Word ตัวอย่าง

25 Microsoft Word ตัวอย่าง

26 Microsoft Word ตัวอย่าง

27 Microsoft Word ตัวอย่าง

28 Microsoft Word ตัวอย่าง

29 Microsoft Word ตัวอย่าง

30 หัวข้อการบรรยาย การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง
การแทรกองค์ประกอบอื่นในเอกสาร ตัวอย่าง

31 การตกแต่งเอกÊÒÃ การกำหนดขนาดและระยะขอบกระดาษ
การเลือกแบบและตกแต่งตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า/บรรทัด

32 การตกแต่งเอกÊÒÃ การกำหนดขนาดและระยะขอบกระดาษ
การเลือกแบบและตกแต่งตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า/บรรทัด

33 การตกแต่งเอกÊÒÃ การกำหนดขนาดและระยะขอบกระดาษ
การเลือกแบบและตกแต่งตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า/บรรทัด

34 การตกแต่งเอกÊÒÃ การกำหนดขนาดและระยะขอบกระดาษ
การเลือกแบบและตกแต่งตัวอักษร การจัดตำแหน่งข้อความ การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า/บรรทัด

35 การตกแต่งเอกÊÒÃ การใส่เครื่องหมายหรือเลขหัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น
การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

36 การตกแต่งเอกÊÒÃ การใส่เครื่องหมายหรือเลขหัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น
การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

37 การตกแต่งเอกÊÒÃ การใส่เครื่องหมายหรือเลขหัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น
การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

38 การตกแต่งเอกÊÒÃ การใส่เครื่องหมายหรือเลขหัวข้อ การตีกรอบและใส่สีพื้น
การใส่ลายน้ำ การสร้างคอลัมน์

39 การสร้างตาราง

40 การแทรกองค์ระกอบอื่นในเอกÊÒÃ
การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ View > Header and Footer…

41 การแทรกองค์ระกอบอื่นในเอกÊÒÃ
การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ View > Header and Footer…

42 การแทรกองค์ระกอบอื่นในเอกÊÒÃ
การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ Insert > Break

43 การแทรกองค์ระกอบอื่นในเอกÊÒÃ
การแทรกหัวกระดาษ การแทรกเชิงอรรถ การแทรกตัวแบ่งหน้า การแทรกรูปภาพ Insert > Picture > Clip Art… > From File… > AutoShapes… > WordArt…

44 Microsoft Word เครื่องมือในข้อใดใช้สำหรับแทรกตารางลงในเอกสาร

45 Microsoft Word คำสั่งต่อไปนี้ใช้สำหรับจัดแต่งเอกสารอย่างไร

46 Microsoft Word คำสั่งในข้อใดใช้สำหรับแทรกรูปภาพจากไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
1. Insert > Picture > Clip Art… 2. Insert > Picture > From File… 3. Insert > Picture > Word Art… 4. Insert > Picture > AutoShapes…

47 Microsoft Word คำสั่ง View > Header and Footer… ใช้สำหรับแสดงหน้าแรกสุด และหน้าสุดท้ายของเอกสาร Word ใช่หรือไม่

48 ˹†Ç·‚› 7 Microsoft Word Part II Information Technology I Í


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word Part II Government Savings Bank Computer Training Í

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google