งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

2 วัตถุประสงค์ รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรมประมวลผลคำ
รู้จักและใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมประมวลผลคำ ในการจัดการกับเอกสารอย่างง่าย สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลคำในการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในชีวิตประจำวัน

3 โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมแรก คือ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (Word Star) เกิดในช่วงที่มีการนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ในสำนักงาน ปี 1983 มีการใช้วิธีจัดเอกสารบนจอภาพให้เห็นเหมือนรูปแบบที่ต้องการ เรียกว่า WYSIWYG โปรแกรม Apple Writer (บริษัทแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์) , โปรแกรม Word Prefect (บริษัท Corel) และ โปรแกรม Microsoft Word (บริษัทไมโครซอฟต์) โปรแกรม OpenOffice.org Writer เป็นโปรแกรมประเภทโอเพนซอร์ส สามารถนำมาใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4 โปรแกรม MS Word โปรแกรมประมวลผลคำมีความสามารถเด่นในด้านเอกสาร นิยมใช้สำหรับ สร้างรายงาน จดหมาย นิตยสาร และหนังสือ การใช้งานเบื้องต้น ส่วนประกอบของโปรแกรม MS word การตั้งค่ารูปแบบของเอกสาร

5 โปรแกรม MS Word ส่วนประกอบของโปรแกรม MS Word 1 3 2 4 5 6 แถบหัวเรื่อง
(Title Bar) 1 เมนู (Menu) 2 แถบเครื่องมือ (Tool Bar) 3 แถบเลื่อนหน้าจอ (Scroll Bar) 4 พื้นที่ทำงาน (Working Area) 5 แถบแสดงสถานะ (Status Bar) 6

6 โปรแกรม MS Word การตั้งค่ารูปแบบเอกสาร การตั้งค่าหน้ากระดาษ
ไปที่เมนู File -> Page Setup กำหนดค่าหน้ากระดาษ ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบบน ขอบขวา และ ขอบล่าง อย่างละ 1 นิ้ว

7 โปรแกรม MS Word การตั้งค่ารูปแบบเอกสาร 2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ (ต่อ) 1
เปลี่ยนหน่วยของการวัด Tools-> Option -> General เปลี่ยนค่า Measurement units เป็น Inch 2 1

8 โปรแกรม MS Word การตั้งค่ารูปแบบเอกสาร(ต่อ) 2 การตั้งค่าตัวอักษร 1
รูปแบบตัวอักษรที่แนะนำ TH SarabunPSK, Angsana New วิธีการตั้งค่าตัวอักษร ไปที่เมนู Format -> Font 2 1

9 โปรแกรม MS Word การตั้งค่ารูปแบบเอกสาร(ต่อ) การตั้งค่าย่อหน้า 2 3 1
การทำรายงานจัดรูปแบบย่อหน้าแบบ “การกระจายแบบไทย” ไปที่ Format -> Paragraph ตั้งค่า Alignment เป็น Thai Distributed ตั้งค่า Line Spacing เป็น Single 2 3 1

10 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ
การใช้เลขหรือจุดอัตโนมัติ ทำได้โดยคลิกปุ่ม เมื่อต้องการจบรายการ และขึ้นย่อหน้าใหม่ กดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์ 2 ครั้ง

11 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ การใช้เลขหรือจุดอัตโนมัติ (ต่อ)
ต้องการให้รายการขึ้นมาอีก 1 ลำดับชั้น คลิกขวา -> Decrease Indent ต้องการให้รายการลงไปอีก 1 ลำดับชั้น คลิกขวา -> Increase Indent ต้องการเริ่มนับใหม่ คลิกขวา -> Restart Numbering เปลี่ยนรูปแบบหัวข้อ เลือก Bullets and Numbering… 3 1 2 4

12 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ (ต่อ) 1 การใส่รูปภาพ 2
คัดลอกรูปภาพจากที่อื่น นำมาวางในเอกสาร เรียกไฟล์รูปภาพจากฮาร์ดดิสก์ เรียกรูปภาพจากคลิปอาร์ท Insert -> Picture -> ClipArt… Go คลิกเลือกรูปที่ต้องการ 2

13 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ (ต่อ) การแก้ไขรูปภาพ
ภาพที่เรานำเข้ามา สามารถจัดรูปแบบได้ตามต้องการ คลิกขวาที่ภาพ -> เลือก Format Picture… กำหนดรูปแบบการจัดวาง Layout จัดการต่างๆ เกี่ยวกับรูปภาพ

14 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ (ต่อ) การตรวจสอบการสะกดคำ
ถ้ามีคำผิดในเอกสาร โปรแกรมจะขีดเส้นใต้สีแดงให้ ทำการตรวจสอบ (อาจไม่ผิด แต่โปรแกรมไม่รู้จักคำนั้น) ให้โปรแกรมแนะนำคำที่ถูกต้องให้ คลิกขวาที่คำผิด -> เลือกคำที่ถูกต้องจากเมนู ถ้าไม่ผิดเลือก Add to Dictionary

15 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ (ต่อ) การใส่ตาราง
คลิกที่แถบเครื่องมือ เลือกขนาดตารางที่ต้องการ ใช้แถบเครื่องมือตาราง สำหรับจัดรูปแบบของตาราง

16 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ (ต่อ) การใส่หัวและท้ายกระดาษ
ไปที่เมนู View -> Header and Footer ใส่ค่าตามต้องการ ต้องการใส่เลขหน้า เลือกแถบเครื่องมือ Insert Auto Text เลือกเมนู Insert -> Page Numbers…

17 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ (ต่อ) 1
การใส่เชิงอรรถ (Footnote) คือ การอ้างที่มา หรือ คำอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อนั้นๆ คลิกคำที่ต้องการใส่คำอธิบายเพิ่มเติม ไปที่เมนู Insert -> References -> Footnote… เลือก Insert 1 ตัวอย่างผลลัพธ์ 2

18 โปรแกรม MS Word การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ (ต่อ) การเพิ่มคอลัมน์ 2 1
ต้องการทำเอกสารที่มีหลายคอลัมน์ เช่น แผ่นพับ ไปที่เมนู Format -> Columns… เลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการ 2 1

19 คำถาม

20 กิจกรรมท้ายปฏิบัติการ
พิมพ์เอกสาร โดยจัดรูปแบบดังหนังสือปฏิบัติการหน้าที่ 46 สร้างแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นิสิตชื่นชอบ ตัวอย่างรูปแบบแผ่นพับ ดังหนังสือปฏิบัติการหน้า 47 *** ส่งงานในชั่วโมงเรียน ***


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google