งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
10/01/54 ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ PowerPoint เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์และการผลิต

2 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง จำนวนประชากรทั่วไป และคุณภาพ ของประชากร ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญมากกว่าปัจจัยอื่น เพราะหากปราศจากมนุษย์แล้ว การผลิตสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้น

3 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์
10/01/54 ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 2) ทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ - ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ อากาศ แร่ธาตุ เป็นต้น - ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งของต่างๆที่สามารถจับต้องได้ ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจัยการผลิต PowerPoint เรื่อง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์และการผลิต

4 การผลิต การผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง กระบวนการแปรสภาพทรัพยากร (ปัจจัยการผลิต) ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ โดยทำให้สิ่งของหรือบริการมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและสามารถบำบัด ความต้องการของมนุษย์ได้ กระบวนการผลิต เป็นกระบวนการที่นำวัตถุดิบมาแปรสภาพเป็นผลผลิต เช่น โรงสีข้าว จะนำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร

5 ปัจจัยการผลิต

6 ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์ได้มีการแบ่งปัจจัยการผลิต ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) ที่ดิน คือ พื้นดินที่ใช้ในการเพาะปลูกหรือใช้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ใช้เป็นที่ตั้งโรงงาน รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใต้ดิน บนดิน หรือเหนือพื้นดินเข้าไว้ด้วยกัน เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ อากาศ โดยมีผลตอบแทนของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน คือ “ค่าเช่า”

7 ปัจจัยการผลิต 2) ทุน ปัจจัยเกี่ยวกับทุนมี 2 แบบ คือ วัตถุทุน และเงินทุน - วัตถุทุน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อ ทุ่นแรงในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต โรงงาน เป็นต้น - เงินทุน คือ จำนวนเงินที่นำไปซื้อหา หรือทำให้ได้มาซึ่งวัตถุทุนประเภทต่างๆ หรือจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าวัตถุดิบ โดยผลตอบแทนที่เจ้าของเงินทุนได้รับ เรียกว่า “ดอกเบี้ย”

8 ปัจจัยการผลิต 3) แรงงาน สินค้าและบริการต่างๆ ถ้าขาดแรงงานของมนุษย์ สินค้าและบริการเหล่านั้นจะมีขึ้นไม่ได้ ซึ่งแรงงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ - แรงงานฝีมือ เป็นแรงงานที่ได้รับการอบรมความรู้เฉพาะทางมาเป็นอย่างดี - แรงงานไร้ฝีมือ เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการอบรมความรู้เฉพาะทางมาก่อน ผลตอบแทนที่เจ้าของแรงงานได้รับเราเรียกว่า “ค่าจ้าง” หรือ “เงินเดือน”

9 ปัจจัยการผลิต 4) ผู้ประกอบการ คือ ผู้รวบรวมปัจจัยในการผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน มาผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได้ ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการได้รับเราเรียกว่า “กำไร” หรืออาจจะ “ขาดทุน”

10

11 ลำดับขั้นในการผลิต สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การผลิตขั้นปฐมภูมิ เป็นการผลิตขั้นต้น โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลัก ซึ่งการผลิตขั้นปฐมภูมิมักจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง เช่น การทำไร่ ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ โดยอาศัยเครื่องมือ ประเภท จอบ เสียม หรือแรงงานจาก วัว ควาย

12 ลำดับขั้นในการผลิต 2) การผลิตขั้นทุติยภูมิ จะอาศัยวัตถุดิบ เครื่องจักรกลโรงงาน และการจัดองค์กรขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง จะนำเอาผลไม้จากสวน อันเป็นผลผลิตขั้นปฐมภูมิมาแปรรูปจนผลิตออกมาเป็นผลไม้กระป๋อง

13 ลำดับขั้นในการผลิต 3) การผลิตขั้นตติยภูมิ เป็นการผลิตขั้นสุดท้ายในลักษณะที่เป็นในการให้บริการคอยให้ความสะดวกสบาย คือ ทำการเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการด้านการขนส่ง การธนาคาร เป็นต้น

14 คุณธรรมของผลิต ผู้ผลิตควรมีคุณธรรมพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ผลิตเอง ดังนี้ มีความกลัวและละอายในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งปวง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค มีความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ว่ากรณีใดๆ มีความขยันมั่นเพียรที่จะพัฒนาสินค้า ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม

15 ลองคิดดูนะคะ ข้อใดเป็นทรัพย์ที่แตกต่างจากข้ออื่น ก. น้ำฝน ข. น้ำทะเล
ค. น้ำคลอง ง. น้ำประปา

16 ลองคิดดูนะคะ ปัจจัยการผลิตในข้อใดที่มีความสำคัญมากที่สุด
ก. ที่ดิน ข. ทุน ค. แรงงาน ง. ผู้ประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google