งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจของประเทศไทย
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด ม.1/3 สำรวจและอธิบายทำเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ออสเตราเลีย และโอเชียเนีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สอน นางรวีวรรณ กาปา

2 ลักษณะอาชีพ 1.เกษตรกรรม 2.อุตสาหกรรม 3.พาณิชยกรรม 4.การบริการ

3 1. เกษตรกรรม

4 1.1 การเพาะปลูก

5 1.1.1 พืชอาหาร ข้าว

6 อ้อย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์

7 มันสำปะหลัง นครราชสีมา กำแพงเพชร ชัยภูมิ

8 1.1.2 พืชน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช

9 1.1.2 พืชน้ำมัน ถั่วเหลือง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่

10 1.1.3 พืชเส้นใย ฝ้าย ลพบุรี กาญจนบุรี

11 1.1.4 พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ยางพารา

12 1.1.4 พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ กาแฟ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่

13 1.2 การเลี้ยงสัตว์

14 1.2.1 สัตว์บก : หมู นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี

15 วัวเนื้อ นครราชสีมา วัวนม สระบุรี ราชบุรี
สัตว์บก : วัว วัวเนื้อ นครราชสีมา วัวนม สระบุรี ราชบุรี

16 1.2.2 สัตว์ปีก : ไก่ ไก่เนื้อ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก
ไก่ไข่ ฉะเชิงเทรา อยุธยา อุบลราชธานี

17 สัตว์ปีก : เป็ด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม

18 1.1.3 สัตว์น้ำ (ประมง) น้ำจืด (ปลาช่อน ปลานิล) น้ำเค็ม (ปลาทู) น้ำกร่อย (กุ้ง) ไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ 9 ของโลก เยอะมาก O.o

19

20 2.1อุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. อุตสาหกรรม หมายถึง การแปรรูปวัตถุดิบให้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยอาศัยแรงงานคนหรือเครื่องจักร 2.1อุตสาหกรรมในครัวเรือน สินค้าหัตถกรรม

21 2.2 อุตสาหกรรมเบา เช่น โรงสีข้าว โรงงานทำน้ำแข็ง

22 2.3อุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตรถยนต์ ปูนซีเมนต์

23 น้ำพริก

24 3. พาณิชยกรรม (การค้า) ความหมาย การแลกเปลี่ยนสินค้ามี 2 ประเภท คือ
3.1 การค้าภายในประเทศ 3.2 การค้าระหว่างประเทศ เกิดจาก ความแตกต่างทางด้านทรัพยากร

25 หากประเทศไทยส่งออกสินค้ามีมูลค่าน้อยกว่าสินค้านำเข้า จะเกิดผลอย่างไร?
หากประเทศไทยส่งออกสินค้ามีมูลค่าน้อยกว่าสินค้านำเข้า จะเกิดผลอย่างไร? ประเทศเราก็เสียเปรียบทางการค้า หรือ การค้าขาดดุล หากประเทศไทยส่งออกสินค้ามีมูลค่ามากกว่าสินค้านำเข้า จะเกิดผลอย่างไร? ประเทศเราก็ได้เปรียบทางการค้า หรือ การค้าเกินดุล

26 ประเทศคู่ค้ากับประเทศไทยมีประเทศอะไรบ้าง ?

27 ประเทศไทยได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการค้า?

28

29

30 มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่าง ๆ

31 มูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศไทยจากประเทศต่าง ๆ

32 4. การบริการ การสื่อสาร การคมนาคม การท่องเที่ยว

33 4.1 การคมนาคม ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

34 เชื่อมโยงภาคตะวันออก และภาคกลาง
1) การคมนาคมทางบก ชื่อถนน รายละเอียด ระยะทาง (กม.) พหลโยธิน เชื่อมโยงภาคเหนือ 1,037 มิตรภาพ เชื่อมโยงภาคอีสาน 511 สุขุมวิท เชื่อมโยงภาคตะวันออก และภาคกลาง 399 เพชรเกษม เชื่อมโยงภาคใต้ 1,407

35 เป็นเส้นทางที่เชื่อมการติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
ถนนสายเอเชีย เป็นเส้นทางที่เชื่อมการติดต่อระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย

36 นอกจากถนนแล้วเรายังมีการคมนาคมทางบกอะไรอีกบ้าง ?
รถไฟ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน

37 2) การคมนาคมทางน้ำ ขนส่งภายในประเทศ ขนส่งระหว่างประเทศ

38 3) การคมนาคมทางอากาศ สนามบินดอนเมือง

39 3) การคมนาคมทางอากาศ สนามบินสุวรรณภูมิ

40 3) การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานในบางจังหวัด
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น

41 4.2 การสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์ วิทยุและโทรทัศน์

42 ประเภทของการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) 2. การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)

43 4.3 การท่องเที่ยว ในประเทศไทยรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้
ลำดับที่ 1 เมื่อเทียบกับรายได้จากสินค้าออกอื่น ๆ

44 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

45 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย
ภัยธรรมชาติ

46 น้ำท่วมส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร
โรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้ ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น

47 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย
วิกฤตเศรษฐกิจใน ต่างประเทศ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร?

48 เนื่องจากไทยเป็นประเทศคู่ค้ากับประเทศในยุโรป เมื่อเศรษฐกิจในยุโรปชะลอตัวย่อมส่งผลถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยแน่นอน

49 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกฆาตกรรม ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร?

50 การท่องเที่ยวมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย
เมื่อชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยถูกฆ่า ย่อมส่งผลต่อ ความน่าเชื่อถือ และสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

51 เกษตรกรรม

52 อุตสาหกรรม

53 การบริการ

54 จากภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไร?


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google