งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 13 ธุรกิจการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 13 ธุรกิจการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 13 ธุรกิจการเกษตร

2 ความหมายของธุรกิจการเกษตร
หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตรและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำ รวมทั้งการผลิตปัจจัยการผลิตธุรกิจการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร การแปรรูป การขายปลีก การขายส่ง การเก็บรักษา การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค และผู้ใช้ภายในประเทศและต่างประเทศ และรวมถึงสินเชื่อ อีกด้วย

3  ความสำคัญของธุรกิจการเกษตร
1. เป็นแหล่งการค้าปัจจัยการผลิตการเกษตร 2. เป็นแหล่งวัตถุดิบ 3. เป็นแหล่งรายได้ของประเทศ 4. เป็นแหล่งแรงงานของประเทศ 5. เป็นมูลค่าที่สำคัญขององค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ

4  ความสำคัญของธุรกิจการเกษตรที่มีต่อภาคเกษตร
1. ก่อให้เกิดการมีงานทำในการเกษตร 2. ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น 3. ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 4. ก่อให้เกิดการทำการเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming) 5. ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร

5  ลักษณะโครงสร้างของระบบย่อย
ธุรกิจการเกษตรแบ่งเป็น 7 ระบบย่อย คือ 1. ระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 2. การผลิตสินค้าเกษตร 3. การจัดหาสินค้าเกษตร 4. การแปรรูปผลิตผลเกษตร 5. การจำหน่ายสินค้าเกษตร 6. การส่งออกสินค้าเกษตร 7. สินเชื่อการเกษตร

6 ในแนวดิ่ง  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยในธุรกิจการเกษตร
 ความสัมพันธ์ของระบบย่อยในธุรกิจการเกษตร ในแนวดิ่ง 1. ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 2. ตัวกลางค้านธุรกิจ เช่น พ่อค้าคนกลาง 3. ลูกค้า  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยในแนวราบ เป็นการรวมกิจกรรมของระบบย่อยที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน เช่นการดำเนินธุรกิจร้านขายอาหารที่เหมือนกัน และมีการกระจายออกไปเป็นหลาย ๆ สาขาด้วยกัน

7  การจัดการธุรกิจการเกษตร
การจัดการธุรกิจการเกษตรมี 5 สาขา คือ 1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร 3. การสั่งการ 4. การประสานงาน 5. การควบคุม

8  ความแตกต่างของการดำเนินธุรกิจ การเกษตรระหว่างประเทศ
2.1 ความไม่เท่าเทียมกันของปัจจัยการผลิต 2.2 ความแตกต่างทางด้านถูมิศาสตร์ 2.3 รสนิยมผู้บริโภค 2.4 ความต้องการบริโภคอาหารภายใน ประเทศมีปริมาณสูง

9  โครงสร้างการตลาดสินค้าเกษตรของไทย
1. ตลาดท้องที่ 2. ตลาดรวบรวมท้องถิ่น 3. ตลาดกลางปลายทาง 4. ตลาดขายปลีก

10  คนกลางในแต่ละระดับตลาด
1. คนกลางในตลาดท้องที่ 2. คนกลางในตลาดท้องถิ่น 3. คนกลางในตลาดกลางปลายทาง 4. คนกลางในตลาดขายปลีก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 13 ธุรกิจการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google