งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. การผลิต 2. การแลกเปลี่ยน 3 การบริโภค

3 การผลิต การผลิต หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทั้งที่เป็นมูลค่า หรือประโยชน์ใช้สอย (Use Value) และมูลค่าในการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าที่สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์ (Utility)

4 การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์
ต้องก่อให้เกิด อรรถประโยชน์ 5 ประการ( Utility) 1. เปลี่ยนรูป 2. เปลี่ยนสถานที่ 3. เปลี่ยนเวลา 4. เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ 5. ประโยชน์จากการบริการ

5 ลำดับขั้นตอนในการผลิต
ขั้นปฐมภูมิ ขั้นทุติยภูมิ ขั้นตติยภูมิ

6 ความสัมพันธ์ในการผลิต
ปัจจัยการผลิต (Factor of production) กระบวนการผลิต (process) ผลผลิต ( product)

7 ปัจจัยการผลิต (Factor of production) ผู้ประกอบการ (entrepreneur)
ที่ดิน (Land) แรงงาน (Labour) ทุน (Capital) ผู้ประกอบการ (entrepreneur)

8 ที่ดิน (Land) ลักษณะสำคัญ เป็นที่ดินจริงๆ + ทรัพยากรที่ติดอยู่กับดิน ทั้งบนบก ใต้ดิน ในน้ำ ดังนั้น แร่ธาตุ สัตว์ป่า น้ำมันดิบ สภาพอากาศเป็นที่ดินด้วย

9 แรงงาน (Labour) การใช้พลังงานของมนุษย์ ทั้งกำลังกายและสติปัญญามาผลิต มี 2 ประเภท แรงงานมีทักษะ (Skilled labour) คือ แรงงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร แรงงานไร้ทักษะ (Unskilled labour) คือ แรงงานที่มักใช้กำลังกายอย่างเดียว เช่น คนรับจ้าง กรรมกร

10 ทุน (Capital) ทุนที่แท้จริงในทางเศรษฐศาสตร์นั้น คือ สินค้าทุน 1. สิ่งก่อสร้าง เช่น โรงงาน ถนน สะพาน ทางรถไฟ 2. เครื่องจักร เครื่องมือ 3. วัตถุดิบ เช่น เมล็ดพันธ์พืช ปุ๋ย ไม้แปรรูป * เงิน ไม่นับเป็นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ *

11 ผู้ประกอบการ (entrepreneur)
เจ้าของการผลิตทั้งหมด เป็นผู้ตัดสินใจ จัดการองค์กร พัฒนาคิดค้น สิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องคิดและตัดสินใจ

12 ผลผลิต มี 2 แบบ 1. สินค้า (goods) 2. บริการ (services)

13 ความสมดุลของธรรมชาติ
หลักการผลิต ผู้ผลิตต้องคำนึงถึง ความประหยัด ความพอเพียง ความสมดุลของธรรมชาติ Recycle = นำของเก่ามาแปรรูป แล้วค่อยมาใช้ใหม่ Reuse = นำของเก่ามาใช้ใหม่เลย Reduce = ลดปริมาณการใช้ให้น้อยลง Avoid = หลีกเลี่ยงการทำลายสภาพแวดล้อม

14 การตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรของผู้ผลิต
เลือกหนทางที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่สุด โดยพิจารณา ต้นทุน เงินทุน ประโยชน์ เลือกกรรมวิธีในกระบวนการผลิต ต้องมีคุณธรรม

15 สวัสดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google