งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม ศษ/ท 53

2 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึง สิ่งหรือทรัพย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ จากกระบวนการต่างๆ ทางฟิสิกส์หรือมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์วิทยา ได้แบ่งทรัพยากรธรรมชาติออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด ได้แก่ ทรัพยากรที่มีมากเพียงพอและหมุนเวียนอยู่ในโลกไม่หมดสิ้น เช่น อากาศ น้ำในวัฏจักร แสงอาทิตย์ เป็นต้น 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป หรือไม่สามารถทดแทนขึ้นหรือใช้ระยะเวลาในการทดแทนขึ้นใหม่ เช่น แร่ธาตุ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้ เช่นทรัพยากรดิน น้ำในที่ต่างๆ ป่าไม้ สัตว์ป่า ประมง เกษตร เป็นต้น

3 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 2 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น พลังงาน พลังงาน(Energy) หมายถึง ความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทำงานได้งาน (Work) เป็นผลของการกระทำของแรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ เช่น เปลวไฟที่เผากาน้ำจะเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอน้ำและแรงดันไอน้ำจะดันฝากาน้ำเผยอขึ้นได้ งานเช่นนี้เรียกว่า พลังงาน รถไฟเคลื่อนที่ได้เพราะมีพลังงาน มนุษย์เดินได้เพราะมีพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt Energy and the environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google