งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ทรัพย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ทรัพย์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ทรัพย์

2 ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ความหมาย ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมีรูปร่าง และ วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ อาจมีราคา คือ มีคุณค่า หรือประโยชน์ทางใจ อาจถือเอาได้ คือ อาการเข้าหวงกันไว้เพื่อตนเอง ไม่จำเป็นที่จับต้องได้จริงจัง

3 ประเภทของทรพัย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์แบ่งได้
ทรัพย์แบ่งไม่ได้ ทรัพย์นอกพาณิชย์

4 5. ทรัพย์นอกพาณิชย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 2. ทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ จัดเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์

5 ส่วนควบของทรัพย์ คือ ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป การพิจารณาทรัพย์ที่จะเป็นส่วนควบ 1. ต้องเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์ 2. ต้องมีสภาพไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์เปลี่ยนแปลงรูปหรือสภาพไป

6 อุปกรณ์ของทรัพย์ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ เพื่อประโยชน์แก่การจัดการดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานชั่วคราว ถือว่ายังไม่ขาดจากการเป็นอุปกรณ์ของทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น

7 อุปกรณ์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ต้องมีทรัพย์ที่เป็นประธาน ต้องมิใช่ทรัพย์ที่รวมสภาพความเป็นอยู่กับทรัพย์ที่ประธานจนแยกออกจากกันไม่ได้ ต้องมิใช่ทรัพย์ที่เป็นประธานด้วยกัน ต้องเป็นทรัพย์ของเจ้าของเดียวกับทรัพย์ที่เป็นประธาน

8 6. ต้องเป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ
7. ต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน 8. ต้องเป็นทรัพย์ที่เจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น

9 ความแตกต่างระหว่างส่วนควบกับอุปกรณ์
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีทรัพย์ประธาน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อุปกรณ์ สังหาริมทรัพย์เท่านั้น มีทรัพย์ประธาน แยกออกจากทรัพย์ประธานได้

10 ดอกผลของทรัพย์ ดอกผลธรรมดา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ เช่น ลูกสัตว์ ผลไม้ ไข่ หน่อไม้ ดอกผลนิตินัย หมายถึง ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่เจ้าของทรัพย์ได้มาเป็นครั้งคราวจากผู้อื่นเนื่องจากการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า กำไร เงินปันผล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ทรัพย์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google