งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource)
อดุลย์สมาน สุขแก้ว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 1.ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) หมายถึงสิ่งหรือทรัพย์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ จากกระบวนการต่างๆทางฟิสิกส์หรือเคมีและสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์หรือมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ และสิ่งที่เกิดขึ้นเองได้ประกอบด้วย ดิน น้ำ แร่ธาตุ ป่าไม้ เป็นต้น แร่ธาตุ ดิน น้ำ ป่าไม้

2 การแบ่งทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
การแบ่งทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด เช่น มลพิษอากาศ มลพิษน้ำ เป็นต้น 2.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้ เช่น ทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ประมง เกษตร เป็นต้น 3.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น

3 2. สิ่งแวดล้อม (Environment)
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งมีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 1. รูปธรรม (จับต้องและมองเห็นได้) 2. นามธรรม (จับต้องไม่ได้และมองไม่เห็น) ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แสงแดดอากาศ ทะเล ป่าไม้ กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเรา ทั้งหมดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น

4 สิ่งแวดล้อมตาม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ มนุษย์สร้างขึ้น
สิ่งแวดล้อมที่มี ชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ ไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม ทางสังคม ที่มา:

5 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (Natural Environment)
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบ่งย่อยเป็น 2 ลักษณะ มีชีวิต เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเกิด สามารถเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว ไม่มีชีวิต ใช้เวลาในการเกิดยาวนานมาก และสามารถสูญสิ้นได้ ถ้าพวกเราไม่ระมัดระวังในการใช้

6 อดุลย์สมาน สุขแก้ว

7 เอกสารอ้างอิง เอกสารจากการอบรมการพัฒนาหลักสูตรเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หนังสือเรียนหมวดวิชาพื้นฐาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัส อดุลย์สมาน สุขแก้ว

8 จบแล้วครับ อดุลย์สมาน สุขแก้ว


ดาวน์โหลด ppt 1.ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google