งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ในชีวิตประจำวันของเรา มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จาน ช้อน แก้วน้ำ อาหาร เป็นต้น สินค้าเหล่านี้บางครั้งเราไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ จึงมีผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ขึ้นมาขาย การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริโภคและการผลิต เรียกว่า เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นเศรษฐศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

2 1. แรงจูงใจในการตัดสินใจใช้ทรัพยากร
ด้านปัจจัย 4 คนต้องการปัจจัย 4 เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จึงมีการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นปัจจัย 4 เพื่อสนองความต้องการของคน ด้านประเพณี เรามีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆกันมา เช่น ประเพณีลอยกระทง ด้านความสะดวกสบาย ด้านการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นการกระตุ้นความต้องการสินค้าต่างๆของคนเรา

3 2. ปัจจัยการผลิต การที่เราจะผลิตสอนค้าต่างๆได้ ต้องมีปัจจัยในการผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ 1. ที่ดิน 2. ทุน 3. แรงงาน 4. การประกอบการ

4 3. เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ
เทคโนโลยี หมายถึง วิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าให้มากขึ้นหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับด้านการผลิตและบริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและบริการ จะช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น

5 4. การแข่งขันในการผลิตและการตลาด
การแข่งขันในการผลิต หมายถึง การพยายามทำให้ต้นทุนผลิตสินค้ามีราคาต่ำลง การตลาด หมายถึง สถานที่รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ

6 5. การบริโภค การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ เพื่อเสนอความต้องการของตนเอง สินค้าที่เราบริโภคนั้นมี 2 ประเภท - ประเภทคงทนถาวร - ไม่คงทน หลักเกณฑ์ในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ - ความจำเป็น - การเปรียบเทียบราคา - คุณภาพของสินค้า

7 เศรษฐกิจพอเพียง

8 แนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ( ทฤษฏีใหม่ )
ขั้นตอนที่ 1 ระยะเริ่มต้นให้แบ่งดินออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 พื้นที่ 30% เป็นขุดเป็นสระน้ำ ส่วนที่ 2 พื้นที่ 30% เป็นปลูกข้าวกินในครอบครัว ส่วนที่ 3 พื้นที่ 30% เป็นการปลูกผัก ผลไม้ ส่วนที่ 4 พื้นที่ 10% เป็นปลูกบ้านและเลี้ยงสัตว์


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google