งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1
Comunicación y Gerencia วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

2 เนื้อหาโดยรวม คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี
ความหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ

3 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของกิจการ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการสมาคมหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆทุกระดับทั้งภายในและภายนอก มีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง

4 ความหมายของผู้ประกอบการธุรกิจ
ผู้ประกอบการธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่มารวมตัวกันในลักษณะต่างๆเพื่อกระทำกิจกรรมในการผลิต การจัดจำหน่าย หรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมให้เกิดความพึงพอใจ และผู้ประกอบการมีกำไร หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจ คือ ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจในลักษณะการผลิต การจัดจำหน่าย หรือการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ ด้านกำไรตามเป้าหมายที่กำหนด

5 จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ
ความหมายของจริยธรรม จริยธรรม คือ หลักเกณฑ์ หรือกฎที่สังคมให้ตัดสินว่ากระทำใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ควรปฏิบัติ และการกระทำใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ความหมายของจริยธรรมทางธุรกิจ คือ แนวทางให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้สังคมรอบๆตัว เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป

6

7 จริยธรรมที่มีต่อผู้บริโภค หรือตลาดเป้าหมาย
ต้องปฏิบัติต่อผู้บริโภคเสมอกัน ต้องจัดจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม ต้องไม่กระทำการใดๆที่ทำให้ราคาสูงขึ้น ต้องจัดหาสินค้าที่มีประโชน์และมีคุณภาพ

8 จริยธรรมที่มีต่อคู่แข่งขัน
ไม่ปฏิบัติการใดๆที่เป็นกลั่นแกล้งคู่แข่งขัน ไม่ทำลายคู่แข่งขันในลักษณะต่างๆ ควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ทางสังคมต่างๆที่คู่แข่งขันขอความร่วมมือมา

9 จริยธรรม ต่อสังคม ไม่ประกอบธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ไม่ดำเนินธุรกิจที่ สร้างความเสื่อมลงแก่สังคม ไม่ให้การดำเนินงานของธุรกิจส่งผลกระทบต่อสภาพ ความเป็นอยู่ของคนในสังคม สร้างงานให้เกิดขึ้นในสังคม

10


ดาวน์โหลด ppt วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สัปดาห์ที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google