งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสืบเนื่อง การวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วน ราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสืบเนื่อง การวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วน ราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

2 เรื่องสืบเนื่อง การวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วน ราชการ
“บุคลากรของส่วนราชการในฐานะผู้รับผิดชอบ/ ผู้บริหารโครงการ (จึง)จำเป็นต้องพัฒนาทักษะและ ความสามารถในการวางแผนและบริหารโครงการ ทั้ง ในมิติของการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) และมิติของการ บริหารจัดการงบประมาณ (Strategic Performance Based Budgeting) เพื่อให้ โครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตรงตามเจตนารมณ์ที่กำหนด ไว้”

3 การวางแผนและบริหารโครงการ
1. ทบทวน/ ตรวจสอบ/ ประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ ที่ผ่านมา 2. ริเริ่ม โครงการใหม่ และการวิเคราะห์ เบื้องต้น 3. วิเคราะห์และ วางแผน รายละเอียด โครงการ 4. การวิเคราะห์ และจัดสรร งบประมาณ 5. ติดตาม ความก้าวหน้า ของการดำเนิน โครงการ 6. ประเมินผล การใช้งานและ ติดตาม ปรับปรุง/ แก้ไข

4 1. การทบทวนและตรวจสอบผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพของโครงการ 1.1 ความเบี่ยงเบนของคุณภาพงาน 1.2 ความเบี่ยงเบนของระยะเวลาดำเนินการ 1.3 ความเบี่ยงเบนของงบประมาณ ทบทวน/ตรวจสอบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ทบทวน/ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวน/ตรวจสอบปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข พิจารณาตัดสินใจ

5 2. การริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น
พิจารณาที่มาและความสำคัญของปัญหา 1.1 ความจำเป็น 1.2 ความเร่งด่วน พิจารณาลักษณะของโครงการ 2.1 โครงการด้านกายภาพ 2.2 โครงการด้านบริการ 2.3 โครงการด้านการบริหารจัดการ ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน พิจารณาความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม ระบุเป้าหมายผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์หรือผลกระทบ

6 2. การริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น(ต่อ)
พิจารณาผลกระทบต่อโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่มีอยู่แล้ว วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของโครงการ โดยเฉพาะในเรื่อง ความสอดคล้องและผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์ (พื้นที่ หน้าที่ วาระ) วิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ระบุทางเลือกอื่นและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 10.1 หนทางที่เลือกเหมาะสมกว่าทางเลือกอื่นอย่างไร 10.2 เทคโนโลยีที่เลือกใช้ เครื่องมือและองค์ความรู้เหมาะสมต่อเวลา กระบวนการ วิธีการ

7 2. การริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น(ต่อ)
วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการและวิธีการ ดำเนินงานเบื้องต้น พิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและ ทีมงาน 14.1 ความน่าเชื่อถือ 14.2 ความสามารถในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิผล 14.3 สามารถเข้าถึงได้ง่าย 14.4 ภาวะผู้นำ

8 3. การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
พิจารณาขอบเขตของโครงการ 1.1 มิติเชิงปริมาณ 1.2 มิติเชิงพื้นที่ตั้งโครงการ 1.3 มิติเชิงพื้นที่ให้บริการ วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของ โครงการ และประโยชน์ต่อสาธารณชน พิจารณากฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการ วิเคราะห์/ทบทวนความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือของ สมมุติฐาน และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 4.1 ระบุและจำแนกต้นทุน 4.2 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของมูลค่าต้นทุนกับผลที่จะได้รับ 4.3 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของมูลค่าต้นทุนกับผลที่จะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9 3. การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ(ต่อ)
ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี ที่เหมาะสม 5.1 ต้นทุน –ต้นทุนของระบบ ต้นทุนการดำเนินการ ต้นทุนการบำรุงรักษา 5.2 การใช้งาน 5.3 ประสิทธิภาพ วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิต 6.1 ระบุกิจกรรมหลัก/ย่อยทั้งหมดในกระบวนการ 6.2 วิเคราะห์ระยะเวลากิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 6.3 วิเคราะห์ระยะเวลาของโครงการ 6.4 วิเคราะห์วิธีการดำเนินกิจกรรม วิเคราะห์รายละเอียด ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่

10 3. การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ(ต่อ)
วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณ ราคาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น*** วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวนเปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ใช้ ผลผลิตและกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน

11 4. การวิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามมิติต่างๆ 1.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) 1.2 ความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility) +ความจำเป็นเร่งด่วน +ความคุ้มค่า +ผลกระทบ พิจารณาจัดทำคำของบประมาณ

12 5. การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
จัดทำและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 1.1 ควรกำหนดรูปแบบและความถี่ในการติดตาม 1.2 ความสอดคล้องของผลงานที่ได้ในช่วงเวลาต่างๆ (milestone) กับ งบประมาณที่ใช้จ่าย พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และ ระยะเวลาดำเนินงาน สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขและบทเรียน

13 6. การประเมินผลการใช้งาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข
ประเมินผลผลิตและกระบวนการบรหารจัดการผลผลิต 1.1 ประเมินผลผลิตที่ได้รับจากโครงการ (output evaluation) 1.2 ประเมินการบริหารจัดการผลผลิต (output utilization evaluation) ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 2.1 ประเมินผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (outcome evaluation) 2.2 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย (customers satisfaction evaluation) ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขและ บทเรียน

14 การวางแผนและบริหารโครงการ : มุมมองต่อการจัดการเรียนการสอน
1. ทบทวน/ ตรวจสอบ/ ประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ ที่ผ่านมา 2. ริเริ่ม โครงการใหม่ และการวิเคราะห์ เบื้องต้น 3. วิเคราะห์และ วางแผน รายละเอียด โครงการ 4. การวิเคราะห์ และจัดสรร งบประมาณ 5. ติดตาม ความก้าวหน้า ของการดำเนิน โครงการ 6. ประเมินผล การใช้งานและ ติดตาม ปรับปรุง/ แก้ไข ประเมินผลการ จัดการเรียนการ สอนในภาพรวม ที่ผ่านมาโดย QA กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนอง วิสัยทัศน์คณะ แผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์และ วางแผนใน รายละเอียด ของโครงการ บูรณาการกิจกรรม วิเคราะห์และ จัดสรร งบประมาณ ประจำปี อนุมัติโครงการ ติดตามข้อมูล ตัวชี้วัด/ ความก้าวหน้า โครงการ KPI/KQI ติดตามผลบัณฑิต/ ผู้ใช้บัณฑิต/ จำนวนบัณฑิต ฯลฯ QA-TQA


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสืบเนื่อง การวางแผนและบริหารโครงการสำหรับส่วน ราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google