งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และพื้นฐานของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงานภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และพื้นฐานของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงานภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และพื้นฐานของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงานภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง “ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)” และ วิธีการบริหารที่ยึดหลัก “ความรับผิดชอบและพร้อมให้ตรวจสอบได้ (Public Accountability)” เป็นจุดตั้งต้นสำคัญ

2 เมื่อรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการบริหารแล้วจะเหมือนกับการบริหารงานตามบริษัทหรือในธุรกิจหรือเปล่า ??
รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารธุรกิจนั้นสามารถใช้เทคนิควิธีการบริหารร่วมกันได้หรือไม่ ???

3 จุดประสงค์ ผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ คือ ผลประโยชน์สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนจริงๆ แต่ ผลประโยชน์สูงสุดของเอกชน คือ ทำผลกำไรที่สูงที่สุดให้กับบริษัท

4 ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารภาครัฐ-เอกชน
มุ่งหวังต่อประโยชน์สาธารณะ ข้าราชการทำเพื่อประชาชนจริง ต้องทำงาน อย่างมีระบบ มีขั้นตอน ส่งผลให้งานล่าช้า ครอบคลุมกว้างขวาง ทำให้ต้องคิดให้ถี่ถ้วน และมองการณ์ไกล เพราะผลกระทบต่อรัฐ ก็อาจกระทบต่อทั้งประเทศได้ เอกชน มุ่งหวังเพื่อผลกำไรของบริษัท สามารถตั้งกฎเกณฑ์ของบริษัทเองได้ ทำให้การทำงานมีความคล่องตัว และยืดหยุ่น สามารถเฉยเมยกับสิ่งรอบตัวได้ ถ้าไม่ต้องการจะแข่งกับใคร เพราะถ้ามีผลกระทบก็เกิดขึ้นแค่ในบริษัทเท่านั้น

5 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลักคือ การที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ ได้รับความพึงพอใจในบริการจากหน่วยงานของรัฐ รองลงมาก็คือ ข้าราชการมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างผลงาน หรือให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้คุ้มค่ากับที่ประชาชนจ่ายไป ทั้งนี้ข้าราชการก็ต้องมีสำนึกในการเป็นผู้รับใช้ประชาชน มีจริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

6 รัฐประศาสนศาสตร์ในปัจุบัน
เรากำลังเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่า “Government” ไปสู่สิ่งที่เรียกว่า“Governance” สิ่งที่ต้องการคือ ให้รัฐบาลมีขนาดเล็กลง และให้ภาคเอกชนและประชาชนมามีส่วนร่วมมากขึ้น Small Government เน้นในเรื่องการปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ้าเอกชนสามารถทำงานบางอย่างได้ดีกว่าก็ควรโอนไปให้เอกชนทำแทนรัฐ ซึ่งก็จะเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า ส่วนร่วมทางตรงของประชาชน ความสามารถของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ หรือ “High Performance” เป็นต้น

7 อาจารย์วีระศักดิ์ ขอคะแนนเยอะๆนะคะ ขอบคุณคะ
Thankyou \(‘o’)/


ดาวน์โหลด ppt รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “กิจการสาธารณะ (Public Affairs)” และพื้นฐานของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คืองานบริหารงานภาครัฐใดๆ ที่ต้องคำนึงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google